Европейски парламент

Пряко избирани от гласоподавателите в ЕС на всеки пет години, членовете на Европейския парламент представляват гражданите. Заедно със Съвета на Европейския съюз („Съветa“) Парламентът е една от основните законодателни институции на Съюза.

Европейският парламент има три основни роли. Той:

  • обсъжда и приема европейски закони заедно със Съвета;
  • осъществява контрол над други институции на ЕС, по-специално Комисията, за да гарантира, че те работят демократично;
  • обсъжда и приема бюджета на ЕС заедно със Съвета.

Пленарни заседания на Парламента

Приемане на европейски закони

В много области, като например защита на потребителите и околна среда, Парламентът работи съвместно със Съвета (представляващ националните правителства) за определяне съдържанието на законите на ЕС и за тяхното официално приемане. Този процес се нарича обикновена законодателна процедура (бивша „процедура за съвместно вземане на решения“).

В контекста на Лисабонския договор кръгът от политики, попадащи в обхвата на тази процедура, нараства, давайки на Парламента повече правомощия да оказва влияние върху съдържанието на законите в различни области, включващи селското стопанство, енергийната политика, имиграцията и фондовете на ЕС.

Освен това, одобрението на Парламента е необходимо за други важни решения, като например разрешение за присъединяване на нови страни към ЕС.

Демократичен надзор

Парламентът оказва влияние върху други европейски институции по няколко начина.

При назначаването на нова Комисия нейните 28 членове – по един от всяка страна от ЕС – не могат да встъпят в длъжност, докато Парламентът не ги е одобрил. Ако членовете на Европейския парламент не одобрят дадена кандидатура, те могат да отхвърлят целия списък с кандидати.

Парламентът може също така да призове Комисията да се оттегли по време на мандата си. Това се нарича „вот на недоверие“.

Парламентът упражнява контрол върху дейността на Комисията, като разглежда изготвените от нея доклади и като задава въпроси на нейните членове. Тук неговите комисии играят важна роля.

Европейските депутати разглеждат петиции от гражданите и създават анкетни комисии.

Когато националните лидери се събират за срещи на високо равнище на Европейския съвет, Парламентът изразява становище по темите от дневния ред.

Надзор над бюджета

Парламентът приема годишния бюджет на ЕС заедно със Съвета на Европейския съюз.

В Парламента има комисия, която наблюдава как се изразходва бюджетът и всяка година произнася своето решение по управлението на бюджета от страна на Комисията за предходната година.

Състав

Броят на европейските депутати за всяка държава е приблизително пропорционален на нейното население. Съгласно Лисабонския договор не може да има по-малко от 6 или повече от 96 депутати от една държава.

Настоящият брой членове на Парламента е установен преди влизането в сила на Договора. Той ще бъде коригиран за следващия мандат на Европейския парламент. Например броят на членовете от Германия ще бъде намален от 99 на 96, а броят на членовете от Латвия – от 9 на 8.

Членовете на ЕП се групират по политическа принадлежност, а не по националност.

Вижте кои са вашите европейски депутати

Местонахождение

Европейският парламент има три работни места – Брюксел (Белгия), Люксембург и Страсбург (Франция).

В Люксембург са разположени административните офиси („Генералният секретариат”).

Заседанията на целия Парламент („пленарни заседания“) се провеждат в Страсбург и в Брюксел. Заседанията на комисиите също се провеждат в Брюксел.


Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

ДаНе

Какво търсехте?

Имате ли предложения?