Европейски парламент

Пряко избирани от гласоподавателите в ЕС на всеки пет години, членовете на Европейския парламент (членове на ЕП) представляват гражданите. Заедно със Съвета на Европейския съюз („Съветът“) Парламентът е една от основните законодателни институции на Съюза.

Европейският парламент има три основни роли. Той:

  • обсъжда и приема европейски закони заедно със Съвета
  • осъществява контрол над други институции на ЕС, по-специално Комисията, за да гарантира, че те работят демократично.
  • обсъжда и приема бюджета на ЕС заедно със Съвета.

Пленарни заседания на Парламента

Приемане на европейски закони

В много области, като например защита на потребителите и околна среда, Парламентът работи съвместно със Съвета (представляващ националните правителства) за определяне съдържанието на законите на ЕС и за тяхното официално приемане. Този процес се нарича „обикновена законодателна процедура“ (бивша „процедура за съвместно вземане на решения“).

В контекста на Лисабонския договор кръгът от политики, попадащи в обхвата на тази процедура, нараства, давайки на Парламента повече правомощия да оказва влияние върху съдържанието на законите в различни области, включващи селското стопанство, енергийната политика, имиграцията и фондовете на ЕС.

Освен това, одобрението на Парламента е необходимо за други важни решения, като например разрешението за присъединяване на нови страни към ЕС.

Демократичен надзор

Парламентът оказва влияние над други европейски институции по няколко начина.

При назначаването на нова Комисия нейните 28 членове – по един от всяка страна на ЕС – не могат да встъпят в длъжност, докато Парламентът не ги е одобрил. Ако членовете на Европейския парламент не одобрят дадена кандидатура, те могат да отхвърлят целия списък с кандидати.

Парламентът може също така да призове Комисията да се оттегли по време на мандата си. Това се нарича "вот на недоверие".

Парламентът редовно проверява Комисията, като разглежда изготвените от нея доклади и като задава въпроси на нейните членове. Тук неговите комисии играят важна роля.

Членовете на ЕП разглеждат петиции от гражданите и създават анкетни комисии.

Когато националните лидери се събират за срещи на високо равнище на Европейския съвет, Парламентът изразява становище по темите от дневния ред.

Надзор над бюджета

Парламентът приема годишния бюджет на ЕС заедно със Съвета на Европейския съюз.

Парламентът има комисия, която наблюдава как се изразходва бюджетът и всяка година произнася своето решение по управлението на бюджета от страна на Комисията за предходната година.

Състав

Броят на членовете на ЕП за всяка държава е приблизително пропорционален на нейното население. Никоя страна не може да има по-малко от 6 и повече от 96 евродепутати, като общият им брой не трябва да надхвърля 751 (750 плюс председателя). Членовете на ЕП се групират по политическа принадлежност, а не по националност.

Местонахождение

Европейският парламент има три работни места – Брюксел (Белгия), Люксембург и Страсбург (Франция).

В Люксембург се намират административните служби (Генерален секретариат).

Заседанията на целия Парламент (пленарни заседания) се провеждат в Страсбург и в Брюксел. Заседанията на комисиите също се провеждат в Брюксел.


Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

ДаНе

Какво търсехте?

Имате ли предложения?