Eiropadome

Eiropadomes sanāksmes būtībā ir augstākā līmeņa tikšanās, kur ES valstu vadītāji pulcējas, lai spriestu par vispārējām politiskajām prioritātēm un galvenajām iniciatīvām. Parasti notiek apmēram četras sanāksmes gadā, tās vada pastāvīgs priekšsēdētājs.

Ko tā dara?

Eiropadomes loma ir divējāda, — tā nosaka ES vispārējās politiskās ievirzes un prioritātes un risina sarežģītus vai “delikātus” jautājumus, kurus nevar nokārtot zemākā starpvalstu sadarbības līmenī.

Lai gan Eiropadomes ietekme ES politikā ir ļoti liela, tā nav pilnvarota pieņemt tiesību aktus.

Kas tieši piedalās tās darbā?

Eiropadomē pulcējas visu ES valstu vai valdību vadītāji, Komisijas priekšsēdētājs un Eiropadomes priekšsēdētājs, kurš vada sanāksmes. Piedalās arī ES augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos English .

Kas ir Eiropadomes priekšsēdētājs?

Eiropadomes priekšsēdētājs ir Donalds Tusks. Viņa pilnvaru termiņš ir no 2014. gada 1. decembra un līdz 2017. gada 31. maijam.

Kur un kad notiek Eiropadomes sanāksmes?

Divas reizes sešos mēnešos, taču vajadzības gadījumā tās priekšsēdētājs var sasaukt īpašu sanāksmi. Parasti tās notiek Briselē.

Kā tiek pieņemti lēmumi?

Eiropadomē lēmumus pieņem pēc vienprātības principa, izņemot gadījumus, kad ES līgumos paredzēts kas cits. Dažkārt lēmumus pieņem pēc vienprātības vai kvalificēta balsu vairākuma principa atkarībā no tā, kas paredzēts līgumā.

Eiropadomes un Komisijas priekšsēdētājiem un augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos nav balsstiesību.

Vēsture

Eiropadome neoficiāli sāka darboties 1974. gadā kā forums, kur noritēja apspriedes starp ES valstu vadītājiem. Drīz vien tā kļuva par instanci, kas noteica bloka valstu mērķus un prioritātes.

Eiropadome, ieguvusi oficiālu statusu 1992. gadā, kļuva par vienu no septiņām ES oficiālajām iestādēm 2009. gadā.


KONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?