Euroopa Ülemkogu

Euroopa Ülemkogu istungid on põhiliselt tippkohtumised, kus ELi juhid teevad otsuseid poliitiliste prioriteetide ja oluliste algatuste kohta. Tavaliselt peetakse aastas neli kohtumist, mida juhatab alaline eesistuja.

Euroopa Ülemkogu tegevus

Euroopa Ülemkogul on kahesugused ülesanded – ta kehtestab ELi üldised poliitikasuunad ja prioriteedid ning tegeleb keeruliste ja tundlike küsimustega, mida ei ole võimalik lahendada valitsustevahelise koostöö raames.

Kuigi Euroopa Ülemkogu omab mõjuvõimu ELi poliitika määramisel, ei ole tal siiski seadusandlikku jõudu.

Euroopa Ülemkogu koosseis

Euroopa Ülemkogusse kuuluvad ELi kõigi liikmesriikide riigipead või valitsusjuhid, Euroopa Komisjoni president ning Euroopa Ülemkogu eesistuja, kes juhatab istungeid. Töös osaleb ka liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja English .

Euroopa Ülemkogu eesistuja

Euroopa Ülemkogu eesistuja on Donald Tusk. Tema ametiaeg kestab 1. detsembrist 2014 kuni 31. maini 2017.

Euroopa Ülemkogu istungite aeg ja koht

Istungid toimuvad kaks korda iga kuue kuu jooksul, kuid presidendil on õigus kutsuda vajadusel kokku erakorraline kohtumine. Kohtumised toimuvad tavaliselt Brüsselis.

Otsuste tegemine

Euroopa Ülemkogu otsused tehakse konsensuse alusel, välja arvatud juhtudel, kui aluslepingutes on sätestatud teisiti. Teatud juhtudel võtab Euroopa Ülemkogu otsuseid vastu ühehäälselt või kvalifitseeritud häälteenamusega, sõltuvalt aluslepingu sätetest.

Euroopa Ülemkogu eesistuja, Euroopa Komisjoni president ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja hääletamises ei osale.

Ajalugu

Euroopa Ülemkogu alustas ametlikult tegevust 1974. aastal ELi juhtide arutelufoorumina. Temast sai kiiresti organ, mis kehtestas ühenduse jaoks eesmärgid ja prioriteedid.

1992. aastal sai see organ ametliku staatuse, 2009. aastal sai Euroopa Ülemkogu ELi ametlikuks institutsiooniks (institutsioone on kokku seitse).


Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

JahEi

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?