Det Europæiske Råd

Det Europæiske Råds møder er hovedsageligt topmøder, hvor EU's ledere mødes for at fast lægge de overordnede politiske prioriteter og vigtigste initiativer. Der er typisk omkring 4 møder om året med en fast formand.

Hvad er dets opgave?

Det har to opgaver - at fastlægge EU's overordnede politiske retning og prioriteter og at håndtere komplekse eller følsomme spørgsmål, der ikke kan løses på et lavere niveau af det mellemstatslige samarbejde.

Selvom det har stor indflydelse på EU's politiske dagsorden, har det ingen beføjelser til at vedtage lovgivning.

Hvem er involveret?

Det Europæiske Råd samler stats-og regeringslederne i alle EU-landene, Kommissionens formand og formanden for Det Europæiske Råd, som også er formand for møderne. EU's højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik English deltager også.

Hvem er formand for Det Europæiske Råd?

Donald Tusk er formand for Det Europæiske Råd. Hans embedsperiode begyndte den 1. december 2014 og løber til den 31. maj 2017.

Hvornår og hvor mødes det?

To gange hver sjette måned, men formanden kan indkalde til særlige møder, hvis det er nødvendigt. Normalt i Bruxelles.

Hvordan træffer det afgørelser?

Det Europæiske Råd træffer afgørelse ved konsensus, med mindre traktaterne fastsætter noget andet. I nogle tilfælde vedtager det beslutninger med enstemmighed eller med kvalificeret flertal afhængigt af, hvad traktaten siger.

Formændene for Det Europæiske Råd og Kommissionen og den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik har ikke stemmeret.

Baggrund

Det Europæiske Råd startede i 1974 uformelt som et diskussionsforum for EU's ledere. Det udviklede sig hurtigt til et organ, der fastlagde mål og prioriteter for sammenslutningen.

Det fik formel status i 1992 og i 2009 blev det en af EU's 7 officielle institutioner.


KONTAKT

Generelle forespørgsler

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Mere om vores service

E-mail dine spørgsmål

Kontakt‑ og besøgsoplysninger for institutionerne, pressekontakt

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?