Europeiska kommissionen

EU-kommissionen är en av de största EU-institutionerna och arbetar för EU:s gemensamma bästa. Kommissionen föreslår nya EU-regler och sköter det löpande arbetet med att genomföra EU-politiken och förvalta EU:s budget.

Vad är kommissionen?

De 28 kommissionärerna – en från varje EU-land – leder kommissionens politiska arbete. Mandatperioden är fem år. Varje kommissionär ansvarar för ett särskilt politikområde.

Kommissionens ordförande heter Jean-Claude Juncker.

Det är EU-ländernas stats- och regeringschefer som utser kommissionens ordförande. De utser också de övriga kommissionärerna i samförstånd med kommissionsordföranden.

Innan de nominerade kommissionärerna kan börja arbeta måste de godkännas av Europaparlamentet. Också i sitt arbete är de ansvariga inför Europaparlamentet, som är den enda institution som kan avsätta kommissionen.

Det löpande arbetet vid kommissionen sköts av handläggare, jurister, ekonomer, översättare, tolkar, sekreterare m.fl. som jobbar på kommissionens olika avdelningar, de s.k. generaldirektoraten.

Vad gör kommissionen?

Kommissionen värnar EU:s gemensamma intressen. Den genomför EU-politiken genom att

  1. föreslå nya lagar som Europaparlamentet och rådet ska besluta om
  2. förvalta EU:s budget och fördela pengarna
  3. se till att EU-lagstiftningen följs, i samarbete med EU-domstolen
  4. företräda EU i internationella sammanhang och bl.a. förhandla fram avtal mellan EU och andra länder.

1. Föreslår nya lagar

Kommissionen har s.k. initiativrätt, vilket innebär att den kan föreslå nya lagar för att skydda EU:s eller invånarnas intressen. Det gäller dock bara frågor som EU-länderna inte kan lösa bättre på nationell, regional eller lokal nivå (subsidiaritetsprincipen).

När kommissionen föreslår en lag försöker den att tillmötesgå så många skilda intressen som möjligt. För att hitta bästa tekniska lösning samråder kommissionen med experter i olika kommittéer och arbetsgrupper. Man anordnar också allmänna samråd.

Kommissionens avdelningar tar först fram ett utkast till lagförslaget. Om minst 14 av de 28 kommissionärerna godkänner förslaget, lägger man fram det för ministerrådet och Europaparlamentet. Det är de som – efter diskussioner och ändringsförslag – bestämmer om förslaget ska antas som ny lag.

2. Förvaltar EU:s budget

Ministerrådet, Europaparlamentet och kommissionen bestämmer tillsammans en långsiktig budgetram. Kommissionen lägger sedan fram en årlig budget, som parlamentet och rådet ska godkänna. Den kontrollerar också hur t.ex. EU-byråerna eller regionala myndigheter har använt pengarna. Kommissionens budgetförvaltning granskas i sin tur av revisionsrätten.

Kommissionen ansvarar också för finansieringen av EU:s politikområden (t.ex. jordbruk och landsbygdsutveckling) och program som Erasmus (studentutbyten).

3. Ser till att EU-lagarna följs

Kommissionen brukar kallas fördragens väktare, och kontrollerar alltså att alla medlemsländer tillämpar EU-lagstiftningen korrekt.

Om kommissionen anser att ett land bryter mot EU-lagen skickar den först ett officiellt brev för att be landet att rätta till problemet. Som en sista utväg kan kommissionen vända sig till EU-domstolen. Domstolen kan då utdöma böter. Dess beslut är bindande för EU:s medlemsländer och institutioner.

4. Företräder EU internationellt

Kommissionen företräder EU-länderna i internationella organ som WTO.

Kommissionen förhandlar också om internationella avtal för EU:s räkning. Ett exempel är Cotonouavtalet om bistånd och handel mellan EU och utvecklingsländer i Afrika, Västindien och Stilla havsområdet.

Var ligger kommissionen?

Kommissionen är baserad i Bryssel och Luxemburg. Den har dessutom representationskontor i alla EU-länder och delegationer i flera huvudstäder runtom i världen.


 Se också

KONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?