Evropska komisija

Evropska komisija je med pomembnejšimi institucijami Evropske unije. Zastopa interese EU kot celote, oblikuje predloge novih evropskih predpisov ter skrbi za izvajanje politik EU in porabo denarja EU.

Sestava

Evropsko komisijo vodi 28 komisarjev, po eden iz vsake države EU. Predsednik Komisije določi resorje, za katere so v petletnem mandatu pristojni posamezni komisarji.

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker.

Predsednika imenuje Evropski svet, ki v soglasju z imenovanim predsednikom imenuje tudi komisarje.

Predsednika Komisije in kandidate za komisarje nato odobri še Evropski parlament, kateremu odgovarjajo za svoje delo. Parlament je tudi edini organ, ki Komisijo lahko razpusti.

Delovne naloge Komisije izvaja osebje Komisije – upravni uslužbenci, pravniki, ekonomisti, prevajalci, tolmači, strokovno-tehnični uslužbenci in drugo osebje, ki so organizirani v oddelke, imenovane generalni direktorati (GD).

Z izrazom Komisija torej poimenujemo 28 posameznih komisarjev, stalno osebje ali institucijo kot celoto.

Naloge

Evropska komisija zastopa in se zavzema za interese EU kot celote. Nadzoruje in izvaja politike EU, tako da:

  1. Evropskemu parlamentu in Svetu predlaga nove zakone in predpise;
  2. upravlja proračun EU in dodeljuje sredstva;
  3. izvršuje zakonodajo EU (skupaj s Sodiščem EU);
  4. zastopa Evropsko unijo na mednarodni ravni, denimo tako, da sklepa sporazume med EU in drugimi državami.

1. Priprava novih predpisov

Evropska komisija ima pravico do pobude – predlaga lahko nove zakone za varovanje interesov EU in njenih državljanov. Nove predpise predlaga samo na področjih, ki jih ne morejo učinkovito obravnavati na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni (načelo subsidiarnosti).

Komisija pri pripravi predpisov upošteva interese kar največjega števila državljanov. Za tehnične podrobnosti skrbijo strokovnjaki iz njenih različnih odborov in skupin. Komisija pripravlja tudi javna posvetovanja.

Oddelki Komisije pripravijo osnutek predlaganega zakonskega akta. Če s predlogom soglaša 14 od 28 komisarjev, ga Komisija pošlje v obravnavo Svetu in Parlamentu. Po razpravi in ustreznih spremembah predloga se institucije odločijo, ali bodo predpis sprejele.

2. Upravljanje proračuna EU in dodeljevanje sredstev

Evropska komisija skupaj s Svetom in Evropskim parlamentom določi dolgoročne prednostne cilje za proračunsko porabo v okviru finančnega načrta EU. Pripravi tudi letni proračun, ki ga odobrita Evropski parlament in Svet. Komisija nadzoruje porabo proračunskih sredstev v agencijah ter nacionalnih in regionalnih organih, Računsko sodišče pa preverja, kako Komisija upravlja s proračunom.

Komisija upravlja financiranje politik EU (npr.: kmetijske politike in politike razvoja podeželja) in programe, denimo Erasmus (program študentskih izmenjav).

3. Uveljavljanje evropske zakonodaje

Evropska komisija je varuhinja pogodb, zato preverja, ali države članice pravilno uporabljajo zakonodajo EU.

Če meni, da država članica zakonodaje EU ne uporablja pravilno, ji pošlje uradni dopis z zahtevo, da to pomanjkljivost odpravi. Nazadnje Komisija zadevo preda Sodišču EU. Sodišče lahko naloži kazen, njegove odločitve so zavezujoče za države in institucije EU.

4. Zastopanje EU na mednarodni ravni

Evropska komisija zastopa države EU v mednarodnih organih, denimo Svetovni trgovinski organizaciji.

V imenu EU sodeluje pri pogajanjih o sklenitvi mednarodnih sporazumov, kot je sporazum iz Cotonouja (o trgovini med državami EU ter afriškimi, karibskimi in pacifiškimi državami in razvojni pomoči).

Sedež

Evropska komisija ima svoje urade v Bruslju in Luxembourgu ter predstavništva v vseh državah EU. Svoje delegacije ima tudi v glavnih mestih po vsem svetu.


 Glej tudi

KONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?