Európska komisia

Európska komisia je jednou z hlavných inštitúcií Európskej únie. Zastupuje a presadzuje záujmy EÚ ako celku. Pripravuje návrhy nových európskych právnych predpisov. Riadi každodennú činnosť súvisiacu s vykonávaním politík Únie a využívaním jej finančných prostriedkov.

Zloženie

Politické vedenie Komisie zabezpečuje 28 komisárov, jeden z každého členského štátu, ktorí sú volení na funkčné obdobie 5 rokov. Predseda Komisie zverí každému komisárovi určité oblasti politiky – portfólio.

V súčasnosti predsedá Európskej komisii Jean-Claude Juncker.

Predsedu Komisie navrhuje Európska rada. Rada po dohode s nominovaným predsedom takisto menuje ostatných komisárov.

Vymenovanie všetkých komisárov vrátane predsedu Komisie, musí schváliť Európsky parlament. Komisári sa za svoju činnosť zodpovedajú Parlamentu, ktorý má ako jediný právo vysloviť Komisii nedôveru a rozpustiť ju.

Každodenné fungovanie Komisie zabezpečujú jej zamestnanci – administrátori, právnici, ekonómovia, prekladatelia, tlmočníci, asistenti atď., ktorí sú organizačne zaradení do útvarov známych ako generálne riaditeľstvá (GR).

Výrazom Komisia sa zvykne označovať kolégium 28 komisárov, jej trvalí zamestnanci alebo inštitúcia ako celok.

Účel

Komisia zastupuje a presadzuje záujmy EÚ ako celku. Riadi a vykonáva politiky EÚ tak, že:

  1. navrhuje nové právne predpisy a predkladá ich na schválenie Parlamentu a Rade;
  2. spravuje rozpočet EÚ a prideľuje finančné prostriedky;
  3. presadzuje uplatňovanie právnych predpisov EÚ (spoločne so Súdnym dvorom);
  4. zastupuje EÚ na medzinárodnej scéne, napríklad pri vyjednávaní zmlúv medzi EÚ a inými štátmi.

1. Legislatívne návrhy

Komisia má právo na zákonodarnú iniciatívu – môže navrhovať nové právne predpisy na ochranu záujmov EÚ a jej občanov. Toto svoje právo môže vykonávať len v prípadoch, keď zamýšľané ciele nie je možné účinne dosiahnuť na vnútroštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni (zásada subsidiarity).

Pri navrhovaní právnych predpisov sa Komisia snaží uspokojiť čo najširšie spektrum záujmov. Technické otázky a detaily Komisia konzultuje s odborníkmi z rozličných výborov a skupín. Takisto uskutočňuje verejné konzultácie.

Návrhy právnych predpisov pripravujú jednotlivé útvary Komisie zodpovedné za danú oblasť politiky. V prípade, že s návrhom súhlasí aspoň 14 z 28 komisárov, návrh sa predloží Rade a Parlamentu. Po diskusii o návrhu a jeho prípadných zmenách rozhodnú tieto zákonodarné inštitúcie o tom, či ho schvália.

2. Správa rozpočtu EÚ a prideľovanie finančných prostriedkov

Dlhodobé priority pre použitie výdavkov EÚ stanovuje Komisia spoločne s Radou a Parlamentom v dokumente nazvanom „finančný rámec“ EÚ. Okrem toho Komisia každoročne predkladá Parlamentu a Rade na schválenie ročný rozpočet a dohliada na používanie fondov EÚ, napr. ako agentúry, vnútroštátne a regionálne orgány narábajú so zverenými prostriedkami EÚ. Spôsob, akým Komisia spravuje rozpočet EÚ, podlieha kontrole zo strany Dvora audítorov.

Komisia riadi financovanie politík EÚ (napr. poľnohospodárstva a rozvoja vidieka) a programov, ako napríklad Erasmus (študentské výmeny).

3. Presadzovanie dodržiavania európskeho práva

Komisia ako „strážkyňa zmlúv“ dohliada, či každý členský štát riadne uplatňuje právne predpisy EÚ.

Keď sa domnieva, že si vnútroštátna vláda neplní riadne svoje povinnosti podľa práva EÚ, Komisia najskôr dotknutému štátu zašle úradný list so žiadosťou o nápravu. Ak všetky iné prostriedky na nápravu zlyhajú, Komisia predloží prípad na riešenie Súdnemu dvoru. Súdny dvor môže v prípade porušenia povinností zo strany členského štátu uložiť pokuty. Jeho rozsudok je záväzný pre všetky členské štáty a inštitúcie EÚ.

4. Reprezentovanie EÚ na medzinárodnej scéne

Komisia vystupuje v mene všetkých členských štátov EÚ v rámci medzinárodných organizácií, ako napríklad Svetová obchodná organizácia (WTO).

Takisto rokuje o medzinárodných dohodách, kde EÚ vystupuje ako jedna zo strán, napr. dohoda z Cotonou (o pomoci a obchode medzi EÚ a africkými, karibskými a tichomorskými štátmi).

Sídla

Komisia sídli v Bruseli a Luxemburgu, ďalšie úrady (zastúpenia) má v každom členskom štáte EÚ a delegácie v hlavných mestách štátov po celom svete.


 Klikni tiež na...

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?