Europese Commissie

De Europese Commissie is een van de belangrijkste instellingen van de Europese Unie. Zij vertegenwoordigt en behartigt de belangen van de hele EU. Zij doet voorstellen voor nieuwe Europese wetgeving. Verder staat zij in voor de uitvoering van het EU-beleid en de besteding van het EU-budget.

Samenstelling

De 28 commissarissen, een uit ieder EU-land, worden benoemd voor 5 jaar. Elke commissaris krijgt van de voorzitter een bepaalde portefeuille, waarvoor hij politiek verantwoordelijk is.

De huidige voorzitter van de Europese Commissie is Jean-Claude Juncker.

De voorzitter wordt benoemd door de Europese Raad. In overleg met de voorzitter benoemt de Raad daarna ook de overige commissarissen.

Alle commissarissen, dus ook de voorzitter, zijn pas definitief benoemd als ook het Europees Parlement zijn goedkeuring heeft gegeven. Hun hele ambtstermijn moeten zij verantwoording afleggen aan het Europees Parlement, dat de Commissie desnoods kan ontslaan.

Voor het dagelijks werk vertrouwt de Commissie op haar personeelsleden: beleidsmedewerkers, juristen, economen, vertalers, tolken, secretariaatsmedewerkers enz., die zijn verdeeld over departementen, de zogenaamde "directoraten-generaal" of DG's.

"Commissie" kan dus verwijzen naar de 28 commissarissen, de personeelsleden of de instelling in haar geheel.

Opdracht

De Commissie vertegenwoordigt en behartigt de belangen van de hele EU. Zij vormt en handhaaft het EU-beleid door:

  1. wetsvoorstellen in te dienen bij het Parlement en bij de Raad
  2. de EU-begroting te beheren en de middelen te verdelen
  3. het EU-recht te handhaven (samen met het Hof van Justitie)
  4. de EU te vertegenwoordigen op internationaal niveau, bijvoorbeeld bij onderhandelingen over overeenkomsten tussen de EU en andere landen

1. Nieuwe wetsvoorstellen

De Commissie heeft het "initiatiefrecht": zij kan nieuwe wetten voorstellen om de belangen van de EU en de EU-burgers te beschermen. Zij doet dat alleen voor kwesties die niet doeltreffend kunnen worden geregeld op nationaal, regionaal of lokaal niveau (dit noemen we het "subsidiariteitsbeginsel").

Wanneer de Commissie nieuwe wetsvoorstellen doet, houdt ze rekening met zoveel mogelijk verschillende belangen. Voor de technische aspecten raadpleegt ze experts via comités en deskundigengroepen. Ze organiseert ook openbare raadplegingen.

De Commissiemedewerkers stellen uiteindelijk de tekst van het voorstel op. Als ten minste 14 van de 28 commissarissen ermee akkoord gaan, wordt het voorstel naar Raad en Parlement gestuurd. Na bespreking en eventueel wijziging van het voorstel, keuren zij het al dan niet goed.

2. Beheer en verdeling van de EU-begroting

Samen met de Raad en het Parlement bepaalt de Commissie in grote lijnen de uitgavenprioriteiten voor de EU op langere termijn in het "financieel kader". Ook stelt ze een jaarlijkse begroting op die Raad en Parlement moeten goedkeuren, en houdt ze toezicht op de besteding van de middelen, bijvoorbeeld door agentschappen en nationale of regionale overheden. Over dit begrotingsbeheer moet de Commissie verantwoording afleggen bij de Rekenkamer.

De Commissie beheert de middelen voor EU-beleid (bijvoorbeeld voor landbouw en plattelandsontwikkeling) en voor programma's zoals Erasmus (uitwisselingen van studenten).

3. Handhaving van het EU-recht

Als "hoedster van de Verdragen" controleert de Commissie of alle EU-landen de EU-wetgeving correct toepassen.

Als zij van mening is dat een land zijn verplichtingen niet nakomt, stuurt zij eerst een officieel schriftelijk verzoek om het probleem op te lossen. Als dit niets oplevert, kan de Commissie de zaak aanhangig maken bij het Europees Hof van Justitie. Het Hof kan boetes opleggen en haar arresten zijn bindend voor zowel de EU-landen als de instellingen.

4. Spreekbuis van de EU in de wereld

De Commissie spreekt namens alle EU-landen bij internationale instanties zoals de Wereldhandelsorganisatie.

Ook onderhandelt ze namens de EU over internationale overeenkomsten zoals die van Cotonou (over hulp en handel tussen de EU en ontwikkelingslanden in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan).

Waar vindt u de Commissie?

De Commissie is gevestigd in Brussel en Luxemburg en heeft een kantoor (bureau) in elk EU-land en een delegatie in vele hoofdsteden elders in de wereld.


 Zie ook

CONTACT

Algemene inlichtingen

Bel
00 800 6 7 8 9 10 11 Nadere informatie

E-mail ons uw vragen

Contactgegevens instellingen, bezoekersdiensten, persdiensten

Help ons verbeteren

Gevonden wat u zocht?

JaNee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?