Eiropas Komisija

Eiropas Komisija ir viena no galvenajām Eiropas Savienības iestādēm. Tā pārstāv un aizstāv ES kā viena veseluma intereses. Tā sagatavo jaunu ES tiesību aktu projektus. Komisija vada ikdienas darbu, kas jāveic, lai īstenotu ES politiku un mērķtiecīgi izlietotu ES naudu.

Sastāvs

Eiropas Komisijas politiskā vadība ir 28 komisāri — pa vienam no katras dalībvalsts. Viņu pilnvaru termiņš ir pieci gadi. Komisijas priekšsēdētājs katram komisāram uztic atbildību par konkrētām politikas jomām.

Eiropas Komisijas pašreizējais priekšsēdētājs ir Žans Klods Junkers.

Komisijas priekšsēdētāja kandidatūru izvirza Eiropadome. Vienojoties ar izvirzīto priekšsēdētāja amata kandidātu, tā izvirza arī pārējos komisārus.

Tomēr gan Komisijas priekšsēdētājs, gan komisāri var stāties amatā tikai tad, ja viņu kandidatūras apstiprinājis Eiropas Parlaments. Viņiem ir pienākums atskaitīties Parlamentam, un tikai tas var atlaist Komisiju.

Komisijas ikdienas darbu veic tās darbinieki — administratori, juristi, ekonomisti, tulki un tulkotāji, sekretāri utt. Viņi ir iedalīti lielās struktūrvienībās, ko sauc par ģenerāldirektorātiem.

Vārds “Komisija” ir plašs jēdziens — tas var attiekties vai nu uz kādu no 28 komisāriem vai uz pastāvīgajiem darbiniekiem, vai arī uz visu iestādi kopumā.

Mērķis

Eiropas Komisija pārstāv un aizstāv ES kā viena veseluma intereses. Tā uzrauga un īsteno ES politiku šādos veidos:

  1. izstrādā un iesniedz jaunu tiesību aktu projektus Parlamentam un Padomei;
  2. pārvalda ES budžetu un piešķir finansējumu;
  3. nodrošina un uzrauga ES tiesību aktu izpildi (kopā ar Eiropas Savienības Tiesu);
  4. pārstāv Eiropas Savienību starptautiskajā arēnā, piemēram, slēdzot līgumus starp ES un citām valstīm.

1. Jaunu tiesību aktu projektu izstrāde un iesniegšana

Komisijai ir tiesības izrādīt iniciatīvu — tā drīkst ierosināt jaunus tiesību aktus, lai aizsargātu ES un tās iedzīvotāju tiesības. Tā šādi rīkojas tikai tajos gadījumos, ja attiecīgās problēmas nevar veiksmīgi atrisināt valsts, reģionālā vai vietējā līmenī (proti, Komisija ievēro subsidiaritātes principu).

Izstrādājot tiesību akta projektu, Komisija cenšas ņemt vērā pēc iespējas plašāka ieinteresēto personu loka viedokli. Lai noskaidrotu tehniskus jautājumus, Komisija apspriežas ar ekspertiem, kuri darbojas dažādās komitejās un darba grupās. Tā rīko arī sabiedriskas apspriešanas.

Komisijas struktūrvienības izstrādā jaunā tiesību akta projektu. Ja vismaz 14 no 28 komisāriem tam piekrīt, projektu nosūta Padomei un Parlamentam. Vispirms Padome un Parlaments saņemto projektu apspriež un vajadzības gadījumā izdara tajā grozījumus. Tad abas iestādes lemj, vai projektu pieņemt, tam piešķirot likuma spēku.

2. ES budžeta pārvaldīšana un finansējuma piešķiršana

Eiropas Komisija kopīgi ar Padomi un Parlamentu nosaka ES vispārīgās tēriņu prioritātes ilgākam laikposmam (tās sauc par ES daudzgadu finanšu shēmu). Komisija arī sagatavo ES ikgadējo budžetu, ko pēc tam izskata un apstiprina Parlaments un Padome. Turklāt Komisija arī uzrauga, kā izlietoti ES līdzekļi, piemēram, vai aģentūras, valsts iestādes un pašvaldības to darījušas pareizi. To, kā Komisija pārvalda ES budžetu, pārbauda Revīzijas palāta.

Komisijas pārziņā ir arī ES politikas jomu, piemēram, lauksaimniecības un lauku attīstības, kā arī dažādu programmu, teiksim, “Erasmus” (studentu apmaiņa) finansēšana.

3. ES tiesību aktu izpildes nodrošināšana

Komisiju bieži dēvē par “ES līgumu sargu”, jo tā uzrauga, vai visas dalībvalstis pareizi piemēro ES tiesības.

Ja Komisija uzskata, ka kādas dalībvalsts valdība ES tiesību aktus neievēro, tā vispirms attiecīgajai valstij nosūta oficiālu vēstuli, aicinot problēmu atrisināt. Ja citi līdzekļi nav devuši rezultātu, Komisija lietu nodod Eiropas Savienības Tiesai. Tiesa var piespriest naudas sodus, un tās spriedumi ES dalībvalstīm un iestādēm ir juridiski saistoši.

4. ES interešu pārstāvēšana starptautiskajā mērogā

Eiropas Komisija pauž visu ES valstu viedokli starptautiskās organizācijās, piemēram, Pasaules tirdzniecības organizācijā.

Tā arī visas ES vārdā piedalās sarunās par starptautiskiem līgumiem, piemēram, Kotonū nolīgumu (tas ir līgums starp ES un Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstīm, tajā runāts par palīdzību un tirdzniecību).

Atrašanās vieta

Eiropas Komisijas galvenie biroji atrodas Briselē un Luksemburgā, un tai ir arī biroji (pārstāvniecības) visās ES dalībvalstīs un delegācijas daudzu valstu galvaspilsētās visā pasaulē.


 Skatīt arī

KONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?