An Coimisiún Eorpach

Tá an Coimisiún Eorpach ar cheann de phríomhinstitiúidí an Aontais Eorpaigh. Ionadaíonn sé do leas an AE ina iomláine, agus seasann sé leis. Dréachtaíonn sé tograí le haghaidh dlíthe nua Eorpacha. Bainistíonn sé an gnó laethúil a ghabhann le beartais an AE a chur chun feidhme agus le cistí an AE a chaitheamh.

Comhdhéanamh

Soláthraíonn na 28 gCoimisinéir, duine amháin díobh ó gach tír de chuid an AE, ceannaireacht pholaitiúil ar an gCoimisiúin le linn a dtéarma 5 bliana. Sannann an tUachtarán freagracht do gach Coimisinéir maidir le réimsí beartais ar leith.

Is é Uachtarán reatha an Choimisiúin Eorpaigh ná Jean-Claude Juncker.

Is í an Chomhairle Eorpach a ainmníonn an tUachtarán. Lena chois sin, ceapann an Chomhairle na Coimisinéirí eile i gcomhaontú leis an Uachtarán ainmnithe.

Tá ceapadh na gCoimisinéirí ar fad, lena n-áirítear an tUachtarán, faoi réir fhormheas Pharlaimint na hEorpa. Fad atá siad i seilbh oifige, tá siad cuntasach i gcónaí don Pharlaimint, arb aici amháin a bhfuil an chumhacht an Coimisiún a dhíbhe.

Is í foireann an Choimisiúin – riarthóirí, dlíodóirí, eacnamaithe, aistritheoirí, ateangairí, foireann rúnaíochta, srl., atá eagraithe i ranna ar a dtugtar Ard-Stiúrthóireachtaí (A-Snna), atá freagrach as oibriú laethúil an Choimisiúin.

Féadfar ‘Coimisiún’ a úsáid chun tagairt a dhéanamh do na 28 gCoimisinéir aonair, don fhoireann bhuan nó don institiúid ina hiomláine.

Cuspóir

Ionadaíonn an Coimisiún do leas an AE ina iomláine, agus seasann sé leis. Maoirsíonn sé agus cuireann sé chun feidhme beartais an AE trí:

  1. dhlíthe nua a mholadh don Pharlaimint agus don Chomhairle
  2. bhuiséad an AE a bhainistiú agus cistiú a chionroinnt
  3. dhlí an AE a fhorfheidhmiú (in éineacht leis an gCúirt Bhreithiúnais)
  4. ionadaíocht a dhéanamh don AE go hidirnáisiúnta, mar shampla, trí chomhaontuithe a idirbheartú idir an AE agus tíortha eile.

1. Dlíthe nua a mholadh

Tá ‘ceart tionscnaimh’ ag an gCoimisiún – féadfaidh sé dlíthe nua a mholadh chun leas an AE agus a shaoránach a chosaint. Ní dhéanann sé é seo ach amháin maidir le saincheisteanna nach féidir déileáil leo go héifeachtach ar leibhéal náisiúnta, réigiúnach nó áitiúil (prionsabal na coimhdeachta)

Nuair a mholann an Coimisiún dlí, déanann sé iarracht an raon leasanna is leithne is féidir a shásamh. Chun go mbeidh na sonraí teicniúla i gceart, téann sé i gcomhairle le saineolaithe trí choistí agus trí ghrúpaí éagsúla. Téann sé i gcomhairle leis an bpobal chomh maith.

Soláthraíonn ranna an Choimisiúin dréacht den dlí nua atá beartaithe. Má aontaíonn ar a laghad 14 den 28 gCoimisinéir leis, cuirtear an dréacht ar aghaidh chuig an gComhairle agus an Pharlaimint. Tar éis an dréacht a phlé agus a leasú, cinneann siad cibé an nglacfaidh siad leis mar dhlí.

2. Bainistiú bhuiséad an AE agus cionroinnt an chistithe

I gcomhar leis an gComhairle agus an Pharlaimint, socraíonn an Coimisiún tosaíochtaí ginearálta caiteachais fadtéarmacha don AE in ‘creat airgeadais’ an AE. Dréachtaíonn sé buiséad bliantúil chomh maith d’fhormheas na Parlaiminte agus na Comhairle, agus maoirsíonn sé an tslí a chaitear cistí an AE – ag gníomhaireachtaí agus ag údaráis náisiúnta agus réigiúnacha, mar shampla. Iniúchann an Chúirt Iniúchóirí an tslí a bhainistíonn an Coimisiún an buiséad.

Bainistíonn an Coimisiún an cistiú le haghaidh bheartais an AE (m.sh. talmhaíocht agus forbairt na tuaithe) agus cláir ar nós ‘Erasmus’ (malartuithe mac léinn).

3. Forfheidhmiú dhlí na hEorpa

Ina cháil mar 'chaomhnóir na gConarthaí' seiceálann an Coimisiún go gcuireann gach balltír dlí an AE chun feidhme go cuí.

Má mheasann sé go mainníonn rialtas náisiúnta dlí an AE a chur chun feidhme, i dtús báire cuireann an Coimisiún litir oifigiúil chuige ag iarraidh air an fhadhb a réiteach. Mar rogha dheireanach, atreoraíonn an Coimisiún an cheist chuig an gCúirt Bhreithiúnais. Féadfaidh an Chúirt pionóis a fhorchur, agus tá a cinntí ceangailteach ar thíortha agus ar institiúidí an AE.

4. Ionadaíocht ar son an AE go hidirnáisiúnta

Labhraíonn an Coimisiún thar ceann gach tír de chuid an AE i gcomhlachtaí idirnáisiúnta ar nós na hEagraíochta Domhanda Trádála.

Idirbheartaíonn sé comhaontuithe idirnáisiúnta chomh maith ar son an AE, ar nós Chomhaontú Cotonou (mar gheall ar chúnamh agus ar thrádáil idir an AE agus thíortha i mbéal forbartha san Afraic, sa Chairib agus sa Chiúin-Mhuir).

Suíomh

Tá an Coimisiúin lonnaithe sa Bhruiséil agus i Lucsamburg agus tá oifigí aige ( ionadaíochtaí) i ngach tír de chuid an AE agus toscaireachtaí i bpríomhchathracha ar fud an domhain.


 Féach freisin

TEAGMHÁIL

Eolas ginearálta – fiosruithe

Glaoigh ar
00 800 6 7 8 9 10 11 Féach mionsonraí na seirbhíse

Cuir do cheisteanna chugainn ar r-phost

Sonraí teagmhála agus cuairte d'institiúidí, teagmhálacha preasa

Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

FuairNí bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?