Euroopan komissio

Euroopan komissio on yksi Euroopan unionin keskeisistä toimielimistä. Se edustaa ja puolustaa koko EU:n etuja. Komissio laatii ehdotuksia uutta EU-lainsäädäntöä varten ja hoitaa EU:n politiikan käytännön toteuttamiseen ja varojen käyttöön liittyviä tehtäviä.

Kokoonpano

Euroopan komissiossa on 28 jäsentä eli komissaaria, yksi kustakin EU-maasta. He johtavat komission poliittisia linjauksia viisivuotisen toimikautensa aikana. Kukin komissaari vastaa jostakin tietystä EU-politiikan alasta komission puheenjohtajan tehtävänjaon mukaisesti.

Komission nykyinen puheenjohtaja on Jean-Claude Juncker.

Puheenjohtajan nimittää Eurooppa-neuvosto. Neuvosto nimittää muut komission jäsenet yhteisymmärryksessä uuden puheenjohtajan kanssa.

Kaikkien komission jäsenten, myös puheenjohtajan, nimittäminen edellyttää Euroopan parlamentin hyväksyntää. Komissio on vastuussa parlamentille, jolla on ainoana valtuudet erottaa komissio.

Komission päivittäisestä työstä vastaa sen henkilöstö: hallintovirkamiehet, juristit, talousasiantuntijat, kääntäjät, tulkit, sihteerit ym. Henkilöstö on jaettu eri politiikan aloista vastaaviin pääosastoihin.

Käsitettä "komissio" voidaan käyttää tarkoittamaan komission 28 jäsentä, komission vakinaista henkilöstöä tai toimielintä kokonaisuudessaan.

Rooli

Komissio edustaa ja puolustaa koko EU:n etuja. Se valvoo ja panee täytäntöön EU:n politiikkoja:

  1. Se ehdottaa lainsäädäntöä parlamentille ja neuvostolle.
  2. Se hallinnoi EU:n budjettia ja varainkäyttöä.
  3. Se valvoo EU:n lainsäädännön soveltamista (yhdessä unionin tuomioistuimen kanssa).
  4. Se edustaa EU:ta kansainvälisissä yhteyksissä ja esimerkiksi neuvottelee EU:n ja muiden maiden välisiä sopimuksia.

1. Uuden lainsäädännön ehdottaminen

Komissiolla on aloiteoikeus: se voi ehdottaa uutta lainsäädäntöä, jolla pyritään puolustamaan EU:n ja sen kansalaisten etuja. Komissio ehdottaa lainsäädäntöä vain, jos ongelmaa ei voida tehokkaammin ratkaista kansallisella, alueellisella tai paikallisella toiminnalla. Tätä periaatetta kutsutaan toissijaisuusperiaatteeksi.

Lainsäädäntöehdotuksissaan komissio pyrkii ottamaan huomioon mahdollisimmat monien tahojen edut. Jotta ehdotukset olisivat teknisiltä yksityiskohdiltaan moitteettomat, komissio kuulee erilaisia asiantuntijoita komiteoiden ja työryhmien välityksellä. Komissio järjestää myös julkisia kuulemisia.

Komission yksiköt laativat ensin säädösluonnoksen. Jos vähintään 14 komissaaria 28:stä puoltaa ehdotusta, se annetaan neuvoston ja parlamentin käsiteltäväksi. Keskustelujen ja luonnokseen tehtyjen muutosten jälkeen ne päättävät säädöksen lopullisesta hyväksymisestä.

2. EU:n budjetin ja varainkäytön hallinnointi

Komissio asettaa yhdessä neuvoston ja parlamentin kanssa EU:n varainkäyttöä koskevat laajat pitkän aikavälin tavoitteet nk. rahoituskehyksessä. Se myös laatii EU:n vuosittaisen talousarvion, jonka parlamentti ja neuvosto hyväksyvät, ja valvoo sitä, miten esimerkiksi erilaiset elimet ja EU-maiden kansalliset ja alueelliset viranomaiset käyttävät EU-varoja. Komission toimintaa talousarvion hallinnoinnissa puolestaan valvoo tilintarkastustuomioistuin.

Komissio hallinnoi EU-politiikkojen (esimerkiksi maatalouspolitiikan ja maaseudun kehittämispolitiikan) ja erilaisten ohjelmien (esimerkiksi Erasmus-opiskelijavaihto-ohjelman) rahoitusta.

3. EU:n lainsäädännön soveltamisen valvonta

Komissio toimii perussopimusten valvojana. Se varmistaa, että EU:n lainsäädäntöä sovelletaan asianmukaisesti kaikissa jäsenmaissa.

Jos komissio katsoo, että EU-maa ei sovella jotakin EU:n säädöstä, se lähettää maan hallitukselle ensin virallisen kirjeen pyytäen tilanteen korjaamista. Viime kädessä komissio vie asian unionin tuomioistuimeen. Tuomioistuin voi määrätä rikkomisista seuraamuksia. Sen tuomiot sitovat EU:n jäsenmaita ja toimielimiä.

4. EU:n edustaminen kansainvälisissä yhteyksissä

Komissio edustaa kaikkia EU-maita kansainvälisillä foorumeilla kuten Maailman kauppajärjestössä (WTO).

Komissio vastaa myös kansainvälisten sopimusten neuvottelemisesta EU:n puolesta. Yhtenä esimerkkinä on Cotonoun sopimus, joka koskee EU:n sekä Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren kehitysmaiden välistä kauppaa ja avunantoa.

Toimipaikat

Komission päätoimipaikat ovat Bryssel ja Luxemburg. Lisäksi sillä on edustustoja joka EU-maassa ja lähetystöjä useiden EU:n ulkopuolisten maiden pääkaupungeissa.


 Ks. myös

YHTEYDENOTOT

Yleisluontoiset kyselyt

Soita numeroon
00 800 6 7 8 9 10 11 Tietoa puhelinpalvelusta

Lähetä sähköpostia

EU-elinten yhteystiedot, vierailut ja mediakontaktit

Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

KylläEn

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.