Euroopa Komisjon

Euroopa Komisjon on üks Euroopa Liidu peamistest institutsioonidest. Ta esindab ja kaitseb ELi kui terviku huve. Komisjon koostab Euroopa uute õigusaktide eelnõusid. Tema igapäevaseks tööks on ELi poliitika rakendamine ja ELi rahaliste vahendite kasutamise haldamine.

Koosseis

Komisjoni poliitilise juhtimise eest vastutavad oma viieaastase ametiaja jooksul 28 volinikku, s.t üks igast liikmesriigist. Komisjoni president määrab igale volinikule konkreetse poliitikavaldkonna, mille eest volinik vastutab.

Praegu on Euroopa Komisjoni presidendiks Jean-Claude Juncker.

Presidendi määrab ametisse Euroopa Ülemkogu. Euroopa Ülemkogu määrab kokkuleppel komisjoni presidendiga ka kõik volinikud.

Kõigi volinike ja presidendi määramise peab kiitma heaks Euroopa Parlament. Komisjon on vastutav Euroopa Parlamendi ees, kellel on ka õigus komisjon laiali saata.

Komisjon igapäevast tööd teevad komisjoni töötajad – ametnikud, juristid, majandusspetsialistid, tõlkijad, tõlgid, sekretärid jne. Nad töötavad osakondades, mida nimetatakse peadirektoraatideks.

Sõna „komisjon” võib kasutada, kui peetakse silmas 28 volinikku, alalisi ametnikke või institutsiooni tervikuna.

Ülesanded

Komisjon esindab ja kaitseb ELi kui terviku huve. Ta juhib ja rakendab ELi poliitikat järgmiselt:

  1. teeb õigusaktide ettepanekuid Euroopa Parlamendile ja nõukogule
  2. haldab ELi eelarvet ja eraldab rahalisi vahendeid
  3. teostab ELi õigusaktide täitmise järelevalvet (koos Euroopa Kohtuga)
  4. esindab ELi rahvusvaheliselt, näiteks pidades läbirääkimisi ELi ja kolmandate riikide vaheliste kokkulepete üle.

1. Õigusaktide ettepanekute tegemine

Komisjonil on algatusõigus, s.t ta võib teha uute õigusaktide ettepanekuid ELi ja selle kodanike huvide kaitseks. Komisjon teeb ettepanekuid ainult küsimustes, mida ei saa lahendada tõhusalt liikmesriigi, piirkondlikul või kohalikul tasandil (subsidiaarsuse põhimõte).

Komisjon püüab õigusaktide ettepanekuid tehes arvestada võimalikult laiaulatuslike huvidega. Tehniliste üksikasjade täpsustamiseks konsulteerib komisjon erinevate komiteede ja rühmadega. Ta korraldab ka avalikke konsultatsioone.

Komisjoni osakonnad koostavad uue õigusakti ettepaneku eelnõu. Kui 28st volinikust vähemalt 14 kiidavad eelnõu heaks, saadetakse see nõukogule ja Euroopa Parlamendile. Pärast eelnõu arutelu ja muudatusi otsustatakse selle vastuvõtmine õigusaktina.

2. ELi eelarve haldamine ja rahaliste vahendite eraldamine

Komisjon kehtestab koos nõukogu ja parlamendiga ELi finantsraamistikus ELi üldised pikaajalised kuluprioriteedid. Ta koostab ka iga-aastase eelarve, mille kinnitavad parlament ja nõukogu. Ta jälgib ka, kuidas näiteks ametid ning riiklikud ja piirkondlikud asutused ELi vahendeid kasutavad. Komisjoni eelarve täitmise järelevalvet teostab kontrollikoda.

Komisjon eraldab rahalisi vahendeid ELi poliitikavaldkondadele (näiteks põllumajandus ja maaelu areng) ning programmidele (näiteks üliõpilasvahetusprogramm „Erasmus”).

3. Euroopa õigusaktide täitmine

Komisjon jälgib nn asutamislepingute valvurina, et kõik liikmesriigid kohaldaksid ELi õigusakte nõuetekohaselt.

Kui komisjon leiab, et mõni ELi liikmesriik ei rakenda ELi õigust, saadab ta ametliku kirja palvega olukord lahendada. Viimase sammuna saab komisjon pöörduda juhtumiga Euroopa Kohtusse. Kohus võib määrata trahve. Kohtu otsused on ELi liikmesriikidele ja institutsioonidele siduvad.

4. ELi esindamine rahvusvahelistes suhetes

Komisjon esindab rahvusvahelistes organisatsioonides (näiteks Maailma Kaubandusorganisatsioon) kõiki oma liikmesriike.

Ta peab ka läbirääkimisi ELi rahvusvaheliste lepingute sõlmimiseks - näiteks seoses Cotonou lepinguga, s.o ELi ning Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide vaheline abi- ja kaubandusleping.

Asukoht

Komisjon asub Brüsselis ja Luxembourgis ning tal on esindused kõikides ELi liikmesriikides ja delegatsioonid maailma riikide pealinnades.


 Vaata ka …

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

JahEi

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?