Europa-Kommissionen

Europa-Kommissionen er en af EU's vigtigste institutioner. Den repræsenterer og varetager EU's samlede interesser. Den udarbejder forslag til ny EU-lovgivning. Den står for den daglige drift, dvs. gennemførelsen af EU's politikker og forvaltningen af EU-midler.

Sammensætning

De 28 kommissærer, en fra hvert EU-land, udgør Kommissionens politiske ledelse i løbet af deres femårige embedsperiode. Hver Kommissær får tildelt ansvar for specifikke politikområder af formanden.

Den nuværende formand for Europa-Kommissionen er Jean-Claude Juncker.

Formanden udnævnes af Det Europæiske Råd. Rådet udpeger også de andre kommissærer i overensstemmelse med den udnævnte formand.

Udnævnelsen af alle kommissærer, herunder formanden, er betinget af, at Europa-Parlamentet godkender den. De forbliver ansvarlige over for Parlamentet, som alene kan afskedige Kommissionen.

Kommissionens daglige drift varetages af Kommissionens personale – administratorer, jurister, økonomer, oversættere, tolke, sekretærer osv., som er organiseret i afdelinger, der kaldes generaldirektorater (GD'er).

Begrebet "Kommissionen" kan bruges om de 28 individuelle kommissærer, om det faste personale eller om hele institutionen.

Formål

Kommissionen repræsenterer og varetager EU's samlede interesser. Den fører tilsyn med og gennemfører EU's politikker ved at:

  1. fremlægge forslag til ny lovgivning for Parlamentet og Rådet
  2. forvalte EU's budget og tildele støtte
  3. håndhæve EU-lovgivning (sammen med Domstolen)
  4. repræsentere EU internationalt, f.eks. ved at forhandle aftaler mellem EU og andre lande.

1. Forslag til ny lovgivning

Kommissionen har "initiativretten" – dvs. den kan forslå ny lovgivning til beskyttelse af EU's og borgernes interesser. Det gør den udelukkende på områder, der ikke kan behandles effektivt på nationalt, regionalt eller lokalt plan (subsidiaritetsprincippet).

Når Kommissionen fremlægger forslag om en lov, prøver den at tilgodese så mange forskellige interesser som muligt. For at få styr på de tekniske detaljer rådfører den sig med de eksperter, der sidder i dens forskellige udvalg og arbejdsgrupper. Den afholder også offentlige høringer.

Kommissionens afdelinger udarbejder udkast til den foreslåede nye lov. Hvis mindst 14 af de 28 kommissærer er enige i udkastet, sendes det videre til Rådet og Parlamentet. Efter at have drøftet og foretaget ændringer i udkastet beslutter de, om det kan vedtages som en ny lov.

2. Forvaltning af EU's budget og tildeling af støtte

Kommissionen fastsætter sammen med Rådet og Parlamentet overordnede langsigtede prioriteter for EU i EU’s "finansielle ramme". Den udarbejder også et forslag til det årlige budget, der skal godkendes af Parlamentet og Rådet, og fører tilsyn med, hvordan EU's midler anvendes - f.eks. af agenturer og nationale og regionale myndigheder. Kommissionens forvaltning af budgettet gennemgås nøje af Revisionsretten.

Kommissionen forvalter støtte til EU's politikområder (f.eks. landbrug og udvikling i landdistrikterne) og programmer såsom "Erasmus" (udvekslingsstudier).

3. Håndhævelse af EU-lovgivningen

Som "traktaternes vogter" holder Kommissionen øje med, at alle medlemslandene anvender EU-reglerne korrekt.

Hvis den mener, at en national regering ikke følger EU's regler, sender den først et officielt brev, hvor den beder om, at der bliver rettet op på problemet. Som en sidste udvej indbringer Kommissionen sagen for Domstolen. Domstolen kan pålægge sanktioner, og dens afgørelser er bindende for EU's medlemslande og institutioner.

4. Repræsentation af EU internationalt

Kommissionen taler på vegne af alle EU-landene i internationale sammenhænge som f.eks. i Verdenshandelsorganisationen.

Den forhandler også internationale aftaler for EU såsom Cotonouaftalen (om støtte- og handelspartnerskab mellem EU og udviklingslande i Afrika, Vestindien og Stillehavet).

Beliggenhed

Kommissionen har hjemsted i Bruxelles og Luxembourg og har kontorer (repræsentationer) i hvert EU-land og delegationer i hovedstæder rundt om i verden.


 Se også

KONTAKT

Generelle forespørgsler

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Mere om vores service

E-mail dine spørgsmål

Kontakt‑ og besøgsoplysninger for institutionerne, pressekontakt

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?