Evropská komise

Evropská komise je jedním z hlavních orgánů Evropské unie. Zastupuje a hájí zájmy Unie jako celku. Připravuje návrhy nových evropských právních předpisů a má na starosti provádění politik EU a využívání finančních prostředků Unie.

Složení Evropské Komise

Za politické vedení Komise odpovídá 28 komisařů – každou členskou zemi reprezentuje jeden. Předseda Komise přiděluje každému komisaři na jeho pětileté funkční období určitou oblast politiky.

V současnosti Komisi předsedá Jean-Claude Juncker.

Předsedu Komise jmenuje Evropská rada, která po dohodě s předsedou také jmenuje jednotlivé komisaře.

Jmenování všech komisařů včetně předsedy musí schválit Evropský parlament. Jemu jsou také komisaři odpovědni během funkčního období a jedině Evropský parlament má právo vyslovit Komisi nedůvěru a rozpustit ji.

Fungování Komise zajišťuje personál, který se skládá z administrátorů, právníků, ekonomů, překladatelů, tlumočníků, asistentů atd. Ti všichni jsou sdružení do útvarů známých jako generální ředitelství (GŘ).

Výrazem Komise se označuje buď sbor 28 komisařů, veškerý stálý personál nebo instituce jako celek.

Poslání

Komise zastupuje a hájí zájmy Unie jako celku. Dohlíží na řádné provádění politik EU:

  1. předkládá návrhy právních předpisů Parlamentu a Radě
  2. spravuje rozpočet EU a přerozdělování finančních prostředků
  3. dohlíží na dodržování evropského práva (spolu s Evropským soudním dvorem)
  4. reprezentuje Evropskou unii na mezinárodní scéně (např. při uzavírání dohod mezi EU a ostatními zeměmi)

1. Navrhování nových právních předpisů

Komise má tzv. právo iniciativy – může navrhovat nové právní předpisy na ochranu zájmů EU a jejích občanů. Podle tzv. zásady subsidiarity tak však může činit pouze v případech, kdy těchto cílů nelze účinně dosáhnout na vnitrostátní, regionální nebo místní úrovni.

Při navrhovaní právních předpisů se Komise snaží uspokojit co nejširší spektrum zájmů. Přitom technickou stránku navrhovaných opatření konzultuje s odborníky z nejrůznějších výborů a pracovních skupin. Organizuje také konzultace s veřejností.

Vypracováním návrhů právních předpisů se zabývají jednotlivé útvary Komise, podle příslušné oblasti politiky. V případě, že návrh podpoří alespoň 14 z 28 komisařů, se návrh předloží Radě a Evropskému parlamentu. O jeho schválení nebo případných změnách pak rozhodnou tyto zákonodárné instituce na základě jednání.

2. Správa rozpočtu EU a přerozdělování finančních prostředků

Spolu s Radou a Parlamentem Komise stanovuje dlouhodobé finanční priority EU, a sice prostřednictvím tzv. finančního rámce. Kromě toho Komise každoročně předkládá Parlamentu a Radě ke schválení roční rozpočet a dohlíží na to, jak se svěřenými prostředky EU nakládají agentury a vnitrostátní a regionální orgány. Postup Komise při správě rozpočtu EU kontroluje Účetní dvůr.

Komise řídí také financování politik EU (např. zemědělské politiky nebo politiky zaměřené na rozvoj venkova) a zvláštních programů (např. studentského výměnného programu Erasmus).

3. Prosazování evropského práva

Komise coby „strážkyně smluv“ také dohlíží na to, aby členské státy řádně uplatňovaly právní předpisy EU.

Pokud zjistí, že orgány v některé zemi evropské právo porušují, zašle vládě tohoto státu oficiální žádost o nápravu. Pokud všechny opravné prostředky selžou, Komise postoupí případ Soudnímu dvoru. Soudní dvůr může členskému státu za porušení povinností uložit pokutu. Jeho rozsudek je závazný pro všechny členské státy a orgány EU.

4. Reprezentace Evropské unie v zahraničí

Komise vystupuje jménem všech členských států EU v mezinárodních organizacích – např. ve Světové obchodní organizaci (WTO).

Účastní se také mezinárodních jednání při uzavírání dohod, kde EU vystupuje jako jedna ze stran (jak tomu bylo např. při uzavírání dohody z Cotonou, jejímž předmětem je pomoc a obchod mezi EU a africkými, karibskými a tichomořskými státy).

Sídlo

Evropská komise sídlí v Bruselu a v Lucemburku. Má kanceláře v každém členském státě (tzv. zastoupení) a v hlavních městech států za hranicemi Unie (tzv. delegace).


 Viz také

KONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?