Европейска комисия

Европейската комисия е една от главните институции на Европейския съюз. Тя представлява и поддържа интересите на ЕС като цяло. Тя изготвя предложения за нови европейски закони и се занимава с ежедневната дейност по изпълнение на политики и изразходване на средства от ЕС.

Състав

28-те комисари, по един от всяка държава от ЕС, ръководят политиката на Комисията по време на петгодишния си мандат. На всеки комисар председателят възлага отговорност за конкретна политическа област.

Настоящият председател на Европейската комисия е Жан-Клод Юнкер.

Председателят се номинира от Европейския съвет. Съветът назначава и другите комисари в съгласие с номинирания председател.

Назначаването на всички комисари, включително на председателя, подлежи на одобрението на Европейския парламент. След своето встъпване в длъжност, те се отчитат пред Парламента, който има всички правомощия да разпусне Комисията.

За ежедневното управление на Комисията се грижи нейният персонал — администратори, адвокати, икономисти, писмени и устни преводачи, секретари и др., организирани в отдели, познати като генерални дирекции (ГД).

Терминът „Комисия‟ може да се отнася до 28-те отделни комисари, постоянния персонал или институцията като цяло.

Цел

Комисията представя и поддържа интересите на ЕС като цяло. Тя следи и прилага политиките на ЕС като:

  1. предлага нови закони на Парламента и Съвета
  2. управлява бюджета на ЕС и разпределя средствата
  3. прилага законодателството на ЕС (заедно със Съда на Европейския съюз)
  4. представя ЕС на международно равнище, например като води преговори за споразумения между ЕС и други държави.

1. Предлагане на нови закони

Комисията има „право на инициатива‟ — тя може да предлага нови закони за защита на интересите на ЕС и неговите граждани. Тя прави това само по въпроси, които не могат да бъдат разрешени ефективно на национално, регионално или местно равнище (принцип на субсидираност).

Когато Комисията предлага закон, тя се опитва да удовлетвори възможно най-широкия кръг от интереси. За да се запознае с техническите подробности, тя се консултира с експерти чрез различни комитети и групи. Също така тя провежда обществени консултации.

Отделите на Комисията изготвят проект на предлагания нов закон. Ако поне 14 от 28-те комисари го одобрят, проектът се изпраща до Съвета и Парламента. След обсъждане и изменение на проекта те решават дали да го приемат като закон.

2. Управление на бюджета на ЕС и разпределяне на средствата

Със Съвета и Парламента Комисията определя широкообхватни дългосрочни приоритети за изразходване на средства във „финансовата рамка‟ на ЕС. Тя изработва и годишен бюджет, който се одобрява от Парламента и Съвета, и следи как се изразходват средствата на ЕС — например от агенции и национални и регионални органи. Управлението на бюджета от страна на Комисията се контролира от Сметната палата.

Комисията управлява финансирането на политиките на ЕС (например селско стопанство и развитие на селските райони) и програми като „Еразъм‟ (обмен на студенти).

3. Прилагане на европейското право

Като „пазител на Договорите‟ Комисията проверява дали всяка държава-членка прилага правилно европейското право.

Ако смята, че дадено национално правителство не прилага европейското право, Комисията първо изпраща официално писмо с искане проблемът да бъде отстранен. Като крайна мярка Комисията отнася въпроса до Съда на Европейския съюз. Съдът може да налага наказания, а неговите решения са задължителни за държавите и институциите от ЕС.

4. Представяне на ЕС на международно равнище

Комисията представлява всички държави от ЕС в международни органи като Световната търговска организация.

Също така тя води преговори за международни споразумения от името на ЕС, като например за Споразумението от Котону (относно помощи и търговия между ЕС и развиващите се страни в Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн).

Местонахождение

Комисията се намира в Брюксел и Люксембург и има служби (представителства) във всяка държава от ЕС и делегации в различни столици по света.


 Вижте също

Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

ДаНе

Какво търсехте?

Имате ли предложения?