Eiropas Investīciju fonds

Eiropas Investīciju fonds (EIF) ir izveidots 1994. gadā, lai atbalstītu mazos uzņēmumus. Tā galvenais akcionārs ir Eiropas Investīciju banka, ar kuru kopā tas veido EIB grupu.

Ko fonds dara?

EIF nodrošina riska kapitālu maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), jo īpaši jaunizveidotiem uzņēmumiem un uz tehnoloģijām orientētiem uzņēmumiem. EIF arī sniedz garantijas finanšu iestādēm (piemēram, bankām), tām piešķirot aizdevumus mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.

EIF nav kredītiestāde. Tas arī nepiešķir un nepārvalda dotācijas vai subsīdijas uzņēmumiem, turklāt neveic tiešās investīcijas uzņēmējsabiedrībās, bet darbojas ar banku un citu finanšu starpnieku palīdzību. EIF izmanto vai nu savus līdzekļus, vai EIB un Eiropas Savienības piešķirtos līdzekļus.

EIF darbojas Eiropas Savienības dalībvalstīs un Turcijā, kā arī trijās EBTA valstīs — Islandē, Lihtenšteinā un Norvēģijā.


 Skatīt arī

KONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?