Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων

To Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) ιδρύθηκε το 1994 για να παρέχει βοήθεια σε μικρές επιχειρήσεις. Κυριότερος μέτοχος του Ταμείου είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μαζί με την οποία αποτελεί τον «Όμιλο ΕΤΕπ».

Τι κάνει το Ταμείο;

Το ΕΤΕ εξασφαλίζει επιχειρηματικά κεφάλαια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), κυρίως σε νέες επιχειρήσεις και σε επιχειρήσεις προσανατολισμένες στην τεχνολογία. Παρέχει επίσης εγγυήσεις σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (όπως τράπεζες) για την κάλυψη των δανείων που χορηγούν σε ΜΜΕ.

Το ΕΤΕ δεν είναι πιστωτικό ίδρυμα: δεν χορηγεί δάνεια ή επιδοτήσεις σε επιχειρήσεις ούτε επενδύει απευθείας σε αυτές. Αντίθετα, λειτουργεί μέσω τραπεζών και άλλων ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Χρησιμοποιεί είτε ίδιους πόρους είτε πόρους που του εμπιστεύεται η ΕΤΕπ ή η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το Ταμείο δραστηριοποιείται στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στην Τουρκία και σε τρεις χώρες της ΕΖΕΣ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία).


 Επίσης

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

ΝαιΌχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;