You are here:

Evropska investicijska banka (EIB)

Pregled

 • Vloga: S posojili podpira projekte, ki omogočajo uresničitev ciljev EU znotraj in zunaj EU
 • Predsednik: Werner Hoyer
 • Svet direktorjev: Sestavljajo ga po en direktor iz vsake države EU in direktor iz Evropske komisije
 • Ustanovitev: 1958
 • Sedež: Luxembourg
 • Spletišče: Evropska investicijska banka Seznam prevodov predhodne povezave   Deutsch (de) English (en) français (fr)

Evropska investicijska banka (EIB) je v skupni lasti držav EU. Prizadeva si:

 • uresničiti evropski potencial za delovna mesta in gospodarsko rast
 • podpreti ukrepe za ublažitev podnebnih sprememb
 • uveljaviti politike EU zunaj EU

Delo Evropske investicijske banke (EIB)

Banka si izposoja denar na kapitalskih trgih in ga pod ugodnimi pogoji posoja za projekte, ki podpirajo cilje EU. Približno 90 % posojil je namenjenih projektom v EU. Finančnih sredstev ne dobiva iz proračuna EU.

Evropska investicijska banka ponuja 3 vrste storitev Seznam prevodov predhodne povezave   Deutsch (de) English (en) français (fr) :

 • Posojanje: približno 90 % celotne finančne obveznosti. Banka posoja denar različnim strankam in tako podpira rast in zaposlovanje. S svojo podporo pogosto pritegne še druge vlagatelje.
 • Mešano financiranje: omogoča strankam, da finančna sredstva EIB kombinirajo z dodatnimi naložbami.
 • Svetovanje in tehnična pomoč: da se naložbe kar najbolje obrestujejo.

Banka izplača posojila v višini nad 25 milijonov evrov neposredno. Kadar gre za posojila manjše vrednosti, kreditira finančne ustanove, te pa potem posojajo denar strankam.

Sestava

Delničarji Seznam prevodov predhodne povezave   Deutsch (de) English (en) français (fr) Evropske investicijske banke so vse države EU. Odločitve sprejemajo naslednji organi:

Revizijska komisija Seznam prevodov predhodne povezave   Deutsch (de) English (en) français (fr) preverja, ali finančno poslovanje banke poteka pravilno.

Službe Seznam prevodov predhodne povezave   Deutsch (de) English (en) français (fr) banke skrbijo za izvedbo odločitev uprave.

Način dela Evropske investicijske banke

Banka sprejema odločitve o najemanju in dajanju posojil na podlagi ocene posameznega projekta Seznam prevodov predhodne povezave   Deutsch (de) English (en) français (fr) in glede na možnosti, ki jih ponujajo finančni trgi. Za posojila znotraj EU Seznam prevodov predhodne povezave   Deutsch (de) English (en) français (fr) je določila posebna prednostna področja posojanja Seznam prevodov predhodne povezave   Deutsch (de) English (en) français (fr) . S posojili zunaj EU Seznam prevodov predhodne povezave   Deutsch (de) English (en) français (fr) podpira politike EU za razvoj in sodelovanje v svetu.

Evropska investicijska banka je neodvisno telo in sama odloča o najemanju in dajanju posojil. Sodeluje z drugimi institucijami EU, zlasti z Evropsko komisijo, Evropskim parlamentom in Svetom EU.

Evropska investicijska banka in državljani

Če imate podjetje ali ste zaposleni v javnem sektorju in ste pripravili projekt, ki prispeva k uresničevanju politik EU, boste morda upravičeni do posojila Evropske investicijske banke. Za posojilo zaprosite Seznam prevodov predhodne povezave   Deutsch (de) English (en) français (fr) z elektronsko pošto, s spletnim obrazcem Seznam prevodov predhodne povezave   Deutsch (de) English (en) français (fr) ali na njenih uradih Seznam prevodov predhodne povezave   Deutsch (de) English (en) français (fr) ter priložite dovolj informacij, da bo banka lahko presodila, ali projekt izpolnjuje posojilne pogoje in ima dobro pripravljen poslovni načrt.

Logotip Evropskega investicijskega sklada

Evropski investicijski sklad (EIS)

Evropska investicijska banka je večinski delničar Evropskega investicijskega sklada Seznam prevodov predhodne povezave   English (en) , ki financira mala in srednja podjetja s tveganim kapitalom in instrumenti tveganega financiranja. Preostali delničarji so Evropska komisija in evropske finančne ustanove. Evropski investicijski sklad je nastal leta 1994 in financira projekte v državah EU, morebitnih prihodnjih državah članicah, Lihtenštajnu in Norveškem.

Finančni instrumenti Seznam prevodov predhodne povezave   English (en) Evropskega investicijskega sklada so:

– tvegani kapital in mikrofinanciranje za MSP, zlasti nova in inovativna podjetja
– jamstva za finančne ustanove, ki dajejo posojila MSP
– pomoč državam EU in državam kandidatkam pri razvoju trgov tveganega kapitala

Podjetniki, ki potrebujejo finančna sredstva, se lahko pri finančnih posrednikih EIS v svoji državi Seznam prevodov predhodne povezave   English (en) pozanimajo, ali izpolnjujejo pogoje za lastniške in dolžniške instrumente Seznam prevodov predhodne povezave   English (en) .

Evropska investicijska banka

Kontakt

Naslov

98-100 boulevard Konrad Adenauer

L-2950 Luxembourg

Luxembourg

Tel
+352 43 79 1
Fax
+352 43 77 04