Eiropas Investīciju banka

Eiropas Investīciju banka pieder visām 28 ES dalībvalstīm. Tā aizņemas naudu no kapitāla tirgus un ar zemu procentu likmi aizdod projektiem, kuru mērķis ir uzlabot infrastruktūru, energoapgādi vai vides aizsardzību gan ES, gan tās kaimiņvalstīs vai jaunattīstības valstīs.

Uzdevums

Eiropas Investīciju banka atbalsta projektus ES dalībvalstīs un iegulda līdzekļus arī kandidātvalstīs un partnervalstīs.

Tā aizņemas naudu no kapitāla tirgus, nevis no ES budžeta. Naudu ar izdevīgiem nosacījumiem aizdod projektiem, kuri atbilst ES politikas mērķiem.

2008. gadā EIB šādi sarūpēja gandrīs 60 miljardus eiro. EIB strādā pēc bezpeļņas principiem un aizdod naudu par likmi, kas daudz neatšķiras no aizņemšanās likmes.

Pakalpojumi

 • Aizdevumi DeutschEnglishfrançais : tiek piešķirti stabilām kapitālizdevumu programmām vai projektiem gan publiskajā, gan privātajā sektorā. Saņēmēju vidū ir gan lielas korporācijas, gan pašvaldības un mazie uzņēmumi.
 • Tehniskā palīdzība: to nodrošina ar ekonomikas ekspertu, inženieru un citu speciālistu palīdzību, tādējādi papildinot EIB finansēšanas darbību.
 • Garantijas DeutschEnglishfrançais : pieejamas dažādām iestādēm, piemēram, bankām, līzinga sabiedrībām, garantiju iestādēm, savstarpējiem garantiju fondiem, īpašam nolūkam dibinātām sabiedrībām u.c.
 • Riska kapitāls DeutschEnglishfrançais : riska kapitāla pieprasījumi jāsūta tieši starpniekam.

Kreditēšana ES

Ap 90 % aizdevumu piešķir programmām un projektiem, ko īsteno Eiropas Savienībā.

EIB ir seši prioritāri kreditēšanas mērķi, kas noteikti bankas uzņēmējdarbības plānā:

 • kohēzija un konverģence, DeutschEnglishfrançais
 • atbalsts mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), DeutschEnglishfrançais
 • vides ilgtspēja, DeutschEnglishfrançais
 • inovācijas iniciatīvas 2010 (i2i) īstenošana, DeutschEnglishfrançais
 • Eiropas transporta tīklu un enerģētikas tīklu (TEN) izbūve, DeutschEnglishfrançais
 • ilgtspējīga, konkurētspējīga un droša enerģētika. DeutschEnglishfrançais

Ārpus Eiropas Savienības

Eiropas Investīciju banka atbalsta ES sadarbības un attīstības politikas īstenošanu partnervalstīs.

Pašlaik šī politika lielākoties pievēršas šādiem reģioniem:

 • Dienvideiropa un Austrumeiropa DeutschEnglishfrançais
 • Kaimiņattiecību politika:
  • Vidusjūras kaimiņvalstis, DeutschEnglishfrançais
  • Krievija un austrumu kaimiņvalstis. DeutschEnglishfrançais
 • Jaunattīstības valstis, ar kurām notiek sadarbība:
  • Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstis DeutschEnglishfrançais (un aizjūras zemes un teritorijas),
  • Dienvidāfrika,
  • Āzija un Latīņamerika. DeutschEnglishfrançais

Struktūra un pārvalde

 • Akcionāri DeutschEnglishfrançais — 28 ES valstis
 • Pārvaldība DeutschEnglishfrançais — darba dinamika un valdes, direktoru padomes, revīzijas komitejas un vadības komitejas pienākumi
 • Kontrole un novērtēšana DeutschEnglishfrançais — bankas operāciju integritāte un ekonomiskā pamatotība
 • Organizācija DeutschEnglishfrançais — struktūrvienības un personāls

 Skatīt arī

KONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?