An Banc Eorpach Infheistíochta

Is iad 28 dtír an AE úinéirí an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta. Faigheann sé airgead ar iasacht ar na margaí caipitil agus tugann sé ar iasacht é ag ráta íseal úis do thionscadail a fheabhsaíonn bonneagar, soláthar fuinnimh nó caighdeáin chomhshaoil laistigh den AE agus sna tíortha comharsanachta nó i dtíortha i mbéal forbartha araon.

Ról

Tacaíonn an Banc Eorpach Infheistíochta le tionscadail i dtíortha an AE, agus infheistíonn sé i dtíortha a bheidh mar bhaill agus mar chomhpháirtithe sa todhchaí.

Faigheann sé airgead ar iasacht ar na margaí caipitil seachas tarraingt ar bhuiséad an AE. Tugtar an t-airgead ar iasacht ar théarmaí fabhracha do thionscadail ar aon dul le cuspóirí beartas an AE.

Sa bhliain 2008, bhailigh an BEI €60 bn nó geall leis. Oibríonn an BEI ar bhonn neamhbhrabúis agus tugann sé airgead ar iasacht ag ráta atá cóngarach don chostas iasachtaíochta.

Seirbhísí

 • Iasachtaí DeutschEnglishfrançais : deonaítear iad do chláir inmharthana caiteachais chaipitil nó do thionscadail sna hearnálacha poiblí agus príobháideacha araon. Bíonn faighteoirí sa raon ó chorparáidí móra go dtí bardasachtaí agus gnóthais bheaga.
 • Cúnamh teicniúil: foireann saineacnamaithe, innealtóirí agus speisialtóirí a sholáthraíonn é chun áiseanna maoinithe an BEI a chomhlánú.
 • Ráthaíochtaí DeutschEnglishfrançais : ar fáil do raon mór comhlachtaí, m.sh. bainc, cuideachtaí léasaithe, institiúidí ráthaíochta, cistí ráthaíochta frithpháirtí, feithiclí sainchuspóireacha agus comhlachtaí eile.
 • Caipiteal riosca DeutschEnglishfrançais : ba cheart iarratais ar chaipiteal riosca a chur díreach chuig idirghabhálaí.

Tabhairt iasachtaí laistigh den AE

Téann 90% d'iasachtaí nó geall leis go cláir agus do thionscadail laistigh den AE.

Tá 6 chuspóir tosaíochta ag an BEI maidir le tabhairt iasachtaí, agus iad leagtha amach i bplean gnó an Bhainc:

 • Comhtháthú agus cóineasú DeutschEnglishfrançais
 • Tacaíocht d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna) DeutschEnglishfrançais
 • Inbhuanaitheacht an chomhshaoil DeutschEnglishfrançais
 • Cur chun feidhme an Tionscnaimh Nuála 2010 (i2i) DeutschEnglishfrançais
 • Forbairt gréasán tras-Eorpach um iompar agus fuinneamh (GTEanna) DeutschEnglishfrançais
 • Fuinneamh inbhuanaithe, iomaíoch agus slán DeutschEnglishfrançais

Lasmuigh den AE

Tacaíonn an Banc Eorpach Infheistíochta le beartais forbartha agus comhar an AE i dtíortha comhpháirtíochta.

Áirítear ar na sainorduithe reatha beartais:

 • Deisceart agus oirthear na hEorpa DeutschEnglishfrançais
 • An beartas comharsanachta:
  • Comharsanacht na Meánmhara DeutschEnglishfrançais
  • An Rúis agus an chomharsanacht thoir DeutschEnglishfrançais
 • Tíortha forbartha agus comhair:
  • Stáit na Afraice, na Cairibe agus na Ciúin-Mhara DeutschEnglishfrançais (agus Tíortha agus Críocha Thar Lear)
  • An Afraic Theas
  • An Áis agus Meiriceá Laidineach DeutschEnglishfrançais

Struchtúr agus eagraíocht

 • Scairshealbhóirí DeutschEnglishfrançais – 28 dtír an AE
 • Rialachas DeutschEnglishfrançais – dinimic agus freagrachtaí oibre an Bhoird Ghobharnóirí, an Bhoird Stiúrthóirí, an Choiste Iniúchóireachta agus an Choiste Bainistíochta
 • Rialú agus meastóireacht DeutschEnglishfrançais – ag áirithiú sláine agus fóntacht oibríochtaí an Bhainc
 • Eagraíocht DeutschEnglishfrançais – ranna agus comhaltaí foirne

 Féach freisin

TEAGMHÁIL

Eolas ginearálta – fiosruithe

Glaoigh ar
00 800 6 7 8 9 10 11 Féach mionsonraí na seirbhíse

Cuir do cheisteanna chugainn ar r-phost

Sonraí teagmhála agus cuairte d'institiúidí, teagmhálacha preasa

Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

FuairNí bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?