You are here:

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

Översikt

 • Uppgift: Rådgivande organ som företräder arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer och andra intressegrupper
 • Ordförande: Henri Malosse
 • Ledamöter: 353 från alla EU-länder
 • Inrättad: 1957
 • Plats: Bryssel (Belgien)
 • Webbplats: Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) är ett rådgivande EU-organ med företrädare för arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer och andra intressegrupper. Kommittén skickar yttranden i EU-frågor till kommissionen, rådet och Europaparlamentet och fungerar därmed som en bro mellan EU:s beslutsfattande institutioner och EU-invånarna.

Vad gör EESK?

Kommittén ger olika intressegrupper en formell möjlighet att påverka EU:s lagförslag. Den har följande tre huvuduppgifter:

 • Se till att EU:s politik tar hänsyn till ekonomiska och sociala förhållanden genom att söka samförstånd för allas bästa.
 • Främja medborgardeltagandet i EU genom att ge arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer och andra intressegrupper större inflytande och föra en dialog med dem.
 • Lyfta fram EU-samarbetets värderingar och främja deltagandedemokrati och civilsamhällsorganisationernas arbete.

Sammansättning

Ledamöterna Ledamöterna   English (en) français (fr) företräder arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer och andra intressegrupper från hela EU. De nomineras av EU-länderna och utses av ministerrådet för en period på fem år som kan förnyas. Antalet ledamöter per land beror på folkmängden.

Kommittén utser själv sin ordförande ordförande   English (en) français (fr) och två vice ordförande för två och ett halvt år. Ledamöterna tillhör någon av följande tre grupper tre grupper   English (en) français (fr) :

 • Arbetsgivare
 • Arbetstagare
 • Andra intressegrupper (t.ex. lantbrukare och konsumenter)

Hur arbetar EESK?

Kommittén rådfrågas av Europaparlamentet, rådet och kommissionen i många olika frågor. Den utfärdar också yttranden på eget initiativ.

Ledamöterna arbetar för EU och inte för sina länder. De sammanträder nio gånger om året och antar sina yttranden med enkel majoritet.

Mötena förbereds av facksektionerna och det rådgivande utskottet för industriell omvandling facksektionerna och det rådgivande utskottet för industriell omvandling   English (en) français (fr) . Kommitténs observationsgrupper observationsgrupper   English (en) français (fr) och styrgruppen för Europa 2020-strategin följer EU:s strategier.

Kommittén har regelbunden kontakt med regionala och nationella ekonomiska och sociala råd i hela EU för att utbyta information och diskutera särskilda frågor.

Vad kan EESK erbjuda dig?

Ekonomiska och sociala kommittén anordnar evenemang för bland annat ungdomar evenemang för bland annat ungdomar   English (en) français (fr) för att föra EU och invånarna närmare varandra.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

Kontaktuppgifter till

Adress

Rue Belliard/Belliardstraat 99

B-1040 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tfn
+32 2 546 90 11
Fax
+32 2 513 48 93
Länkar
Besök oss

Typ av besök: Föredrag

Gruppens storlek: Ej specificerat

Förhandsbokning: 3 veckor

Åldersgräns: Ej specificerat

Boka besök på Ekonomiska och sociala kommittén