You are here:

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU)

Oversigt

 • Rolle: Rådgivende organ, som repræsenterer arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer og andre interessegrupper
 • Formand: Georgios Dassis
 • Medlemmer: 350 fra alle EU-landene
 • Oprettet i: 1957
 • Placering: Bruxelles (Belgien)
 • Website: Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) er et rådgivende organ i EU bestående af repræsentanter for arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer og andre interessegrupper. Det afgiver udtalelser om EU-anliggender til Europa-Kommissionen, EU-Rådet og Europa-Parlamentet og bygger dermed bro mellem EU's beslutningstagende institutioner og EU-borgerne.

Hvad laver EØSU?

Udvalget giver interessegrupper formel indflydelse på EU's lovgivningsforslag. Dets 3 vigtigste opgaver er, at:

 • sikre, at EU's politik og love passer til de økonomiske og sociale forhold ved at søge konsensus til gavn for almenvellet
 • fremme et deltagelsesbaseret EU ved at give arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer og andre interessegrupper en stemme og sikre dialogen med dem
 • sætte fokus på værdierne i den europæiske integration og fremme deltagelsesdemokratiet og civilsamfundsorganisationernes arbejde.

Sammensætning

EØSU's medlemmer EØSU's medlemmer   English (en) français (fr) består af repræsentanter for arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer og sociale interessegrupper fra hele Europa. De udpeges af de nationale regeringer og godkendes af EU-Rådet for en periode på 5 år, som kan fornys. Antallet af medlemmer pr. land afhænger af størrelsen på landets befolkning.

EØSU vælger sin formand formand   English (en) français (fr) og to næstformænd for en periode på to og et halvt år. Medlemmerne tilhører en af følgende 3 grupper 3 grupper   English (en) français (fr) :

 • arbejdsgivere
 • arbejdstagere
 • andre interessegrupper (f.eks. landmænd, forbrugere).

Hvordan arbejder EØSU?

EØSU høres af Europa-Parlamentet, EU-Rådet og Europa-Kommissionen inden for en række områder. Det afgiver også udtalelser på eget initiativ.

Medlemmerne arbejder for EU uafhængigt af deres medlemslande. De mødes 9 gange om året. Udtalelserne vedtages af et simpelt flertal.

Møderne forberedes af EØSU's specialiserede faglige sektioner og Den Rådgivende Kommission for Industrielle Ændringer EØSU's specialiserede faglige sektioner og Den Rådgivende Kommission for Industrielle Ændringer   English (en) français (fr) . EØSU's specialiserede tænketanke (også kaldet "observatorier observatorier   English (en) français (fr) ") og styringsgruppen for Europa 2020 følger fremskridtet for EU's stratgier.

EØSU holder kontakt til de regionale og nationale økonomiske og sociale råd i hele EU - primært for at udveksle oplysninger og drøfte bestemte anliggender.

EØSU og dig

EØSU afholder kunstarrangementer, ungdomsarrangementer og lignende kunstarrangementer, ungdomsarrangementer og lignende   English (en) français (fr) for at bringe EU og borgerne tættere på hinanden.

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

Kontakt

Adresse

Rue Belliard/Belliardstraat 99

B-1040 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tlf.
+32 2 546 90 11
Fax
+32 2 513 48 93
Besøg

Former for besøg: Informationsbesøg

Minimumstørrelse på gruppe: Ikke specificeret

Krav om forudbestilling: 3 uger

Minimumsalder på besøgende: Ikke specificeret

Besøg Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg