Eiropas Ārējās darbības dienests

Eiropas Ārējās darbības dienesta (EĀDD) ir Eiropas Savienības diplomātiskais korpuss. Tas atbalsta ES ārlietu vadītāju ES ārpolitikas un drošības politikas īstenošanā.

Uzdevums

EĀDD vada ES diplomātiskās attiecības ar citām valstīm aiz ES robežām. Tā mērķis ir konsekventāka un efektīvāka ES ārpolitika un līdz ar to Eiropa, kurai ir lielāka ietekme pasaulē.

Dienests cieši sadarbojas ar ES dalībvalstu nacionālajiem diplomātiskajiem dienestiem, un daudzi šo dienestu norīkoti darbinieki ietilpst tā personālā.

Svarīgs tā uzdevums ir atbalstīt ES stratēģiskās partnerības ar galvenajiem starptautiskajiem partneriem un sadarboties ar jaunietekmes valstīm visā pasaulē. EĀDD cieši sadarbojas ar ANO un citām vadošām lielvarām, piemēram, ASV un Krieviju.

Dažas no nozīmīgajām ES darbībām pasaules arēnā:

  • miera veidošana, sniedzot politisku, ekonomisku un praktisku atbalstu, piemēram, Rietumbalkānos pēc Dienvidslāvijas kariem;
  • civilas un militāras misijas, ko saskaņā ar kopējo drošības un aizsardzības politiku English īsteno, lai nostiprinātu drošību pasaulē;
  • draudzīgu attiecību uzturēšana ar valstīm, kas robežojas ar ES, īstenojot Eiropas kaimiņattiecību politiku;
  • attīstības atbalsta pasākumi, pasākumi, kurus īsteno, reaģējot uz krīzes situācijām, humānā palīdzība, cīņa pret klimata pārmaiņām un cilvēktiesību jautājumi.

EĀDD vadītāja

Šo dienestu vada Federika Mogerīni, ES ārlietu vadītāja un augstā pārstāve ārlietu un drošības politikas jautājumos English.

Augstā pārstāve ir arī Eiropas komisāre un vada ES līmeņa dalībvalstu valdību pārstāvju sanāksmes ārlietu jautājumos (Ārlietu padomes Englishfrançais). Tā tiek gādāts, lai ES ārpolitika būtu konsekventāka un saskaņotāka.

ES pasaulē

Eiropas Savienību aiz tās robežām daudzās valstīs pārstāv ES delegācijas, kuras pēc nozīmes ir līdzvērtīgas vēstniecībām.

Hronoloģija

EĀDD ir jaunākā ES struktūra. To izveidoja 2011. gadā, apvienojot Eiropas Komisijas ārpolitikas struktūrvienības un ES Padomi.


Videomateriāli

 Skatīt arī

KONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?