EUROPA - Europeiska datatillsynsmannen

Europeiska datatillsynsmannen inrättades 2001. Datatillsynsmannen ska se till att alla EU:s institutioner och organ respekterar den enskildes rätt till privatliv vid behandling av personuppgifter.

Vad gör datatillsynsmannen?

När EU:s institutioner och organ behandlar personuppgifter om en identifierbar person måste de respektera den personens rätt till privatliv. Datatillsynsmannen ser till att detta görs, och ger vägledning om allt som rör behandling av personuppgifter.

”Behandling” omfattar inte bara att samla in, registrera och lagra information, använda den, sprida eller på annat sätt tillhandahålla uppgifterna till andra personer, utan även att blockera, utplåna eller förstöra uppgifter.

Denna verksamhet måste följa stränga sekretessbestämmelser. EU:s institutioner och organ får exempelvis inte behandla personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening. Inte heller får de behandla uppgifter som rör hälsa och sexualliv, såvida inte uppgifterna behövs för hälso- och sjukvårdsändamål. I sådana fall måste uppgifterna behandlas av vårdpersonal eller någon annan person som i sitt yrke är underkastad tystnadsplikt.

Europeiska datatillsynsmannen samarbetar med datatillsynsmännen vid alla EU-institutionerna och EU-organen för att se till att sekretessreglerna verkligen tillämpas.

Peter Hustinx mandat som europeisk datatillsynsman förnyades 2009. Giovanni Buttarelli utnämndes till biträdande datatillsynsman. Deras mandat löper ut i januari 2014.

Hur kan datatillsynsmannen hjälpa till?

Om du misstänker att en EU‑institution eller ett EU‑organ har kränkt din rätt till skydd för privatlivet ska du först vända dig till dem som är ansvariga för behandlingen av personuppgifter.Om du inte blir nöjd med resultatet ska du kontakta ansvarigt uppgiftskyddsombud (namnen finns på Europeiska datatillsynsmannens webbplats).Du kan också klaga hos Europeiska datatillsynsmannen, som undersöker ditt ärende och meddelar dig resultatet så snart som möjligt. Datatillsynsmannen kan exempelvis beordra att institutionen eller organet rättar, blockerar, utplånar eller förstör alla uppgifter om dig som behandlats på olaglig väg.

Om du motsätter dig beslutet kan du hänskjuta ärendet till EG-domstolen.


 Se också

KONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?