EUROPA - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

Het ambt van Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (ETGB) werd in 2001 ingesteld. De ETGB moet ervoor zorgen dat alle instellingen en organen van de EU bij de verwerking van persoonsgegevens het recht op privacy eerbiedigen.

Wat doet de ETGB?

Als de instellingen en organen van de EU persoonsgegevens over een identificeerbare persoon verwerken, moeten zij diens recht op privacy eerbiedigen. De ETGB zorgt ervoor dat dit gebeurt, en geeft ze adviezen over alle verwerkingsaspecten van persoonsgegevens.

Onder "verwerking" vallen activiteiten als de verzameling, vastlegging en opslag van informatie en het opvragen en aan iemand anders doorzenden of ter beschikking stellen van deze informatie, maar ook het blokkeren, wissen of vernietigen van gegevens.

Voor deze activiteiten gelden strenge privacyvoorschriften. Behalve in zeer bijzondere omstandigheden mogen de instellingen en organen van de EU geen persoonsgegevens verwerken waaruit uw ras of etnische afstamming, politieke opvattingen, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuigingen of vakbondslidmaatschap blijken. Evenmin mogen zij gegevens over uw gezondheid en seksueel gedrag verwerken, tenzij deze nodig zijn voor medische doeleinden, maar zelfs dan mogen de gegevens alleen worden verwerkt door iemand die in de gezondheidszorg werkzaam is en aan een beroepsgeheim gebonden is.

Samen met de functionarissen voor gegevensbescherming binnen elke instelling of elk orgaan van de EU ziet de ETGB toe op de naleving van de privacyvoorschriften.

In 2009 is de heer Peter Hustinx opnieuw benoemd als Europese toezichthouder voor gegevensbescherming. De heer Giovanni Buttarelli is benoemd tot adjunct-toezichthouder. Hun mandaat loopt tot januari 2014.

Hoe kan de ETGB u van dienst zijn?

Als u denkt een EU-instelling of -orgaan uw recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft geschonden, moet u eerst degenen aanspreken die voor de verwerking verantwoordelijk zijn. Als u niet tevreden bent met het resultaat, moet u contact opnemen met de bevoegde functionaris voor gegevensbescherming (namen vindt u op website van de Toezichthouder). U kunt ook een klacht indienen bij de Europees Toezichthouder voor de gegevensbescherming, die uw klacht zal behandelen en u het resultaat zo spoedig mogelijk zal meedelen. Hij kan bijvoorbeeld de instelling of het orgaan in kwestie opdracht geven uw onwettig verwerkte persoonsgegevens te corrigeren, te blokkeren, te wissen of te vernietigen.

Als u het niet met zijn beslissing eens bent, kunt de zaak aanhangig maken bij het Hof van Justitie.


 Zie ook

CONTACT

Algemene inlichtingen

Bel
00 800 6 7 8 9 10 11 Nadere informatie

E-mail ons uw vragen

Contactgegevens instellingen, bezoekersdiensten, persdiensten

Help ons verbeteren

Gevonden wat u zocht?

JaNee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?