EUROPA - Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja amats tika izveidots 2001. gadā. Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāja pienākums ir pārliecināties, ka visas ES institūcijas vai organizācijas personas datu apstrādes procesā ievēro cilvēku tiesības uz privātumu.

Ko dara Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs?

Kad ES iestādes vai struktūras apstrādā datus par identificējamu personu, tām jāievēro šīs personas tiesības uz privātumu. Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs pārliecinās, ka tas tiek ievērots, un sniedz konsultācijas visos personas datu apstrādes aspektos.

„Apstrāde” ietver tādas darbības kā datu savākšana, reģistrēšana, informācijas organizēšana un glabāšana, tās izguve konsultāciju nolūkos, nosūtīšana vai pieejas sniegšana citiem cilvēkiem, arī datu bloķēšana, dzēšana vai iznīcināšana.

Šīs darbības regulē stingri privātuma noteikumi. Piemēram, ES iestādēm vai struktūrām nav atļauts apstrādāt personas datus, kas atklāj rases vai etnisko izcelsmi, politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību vai piederību pie arodbiedrībām. Tās arī nedrīkst apstrādāt datus, kas attiecas uz veselību vai seksuālo dzīvi, ja vien šie dati nav vajadzīgi veselības aizsardzības nolūkiem. Pat tādā gadījumā dati jāapstrādā veselības aizsardzības speciālistam vai citai personai, kas nodevusi zvērestu par profesionālas informācijas neizpaušanu.

Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs sadarbojas ar datu aizsardzības amatpersonām katrā ES iestādē vai organizācijā, lai nodrošinātu datu privātuma noteikumu izpildi.

2009. gadā par Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāju atkārtoti iecēla Pīteru Hastinksu, bet uzraudzītāja palīga amatā iecēla Džovanni Butarelli. Viņu pilnvaru termiņš beigsies 2014. gada janvārī.

Kā Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs var jums palīdzēt?

Ja rodas pamatotas aizdomas, ka ES iestāde vai struktūra pārkāpj personas tiesības uz privātumu, vispirms jāsazinās ar tiem, kas atbild par datu apstrādi.Ja problēmu šādi atrisināt nevar, jums jāvēršas pie atbildīgā datu aizsardzības inspektora (kontaktinformācija atrodama EDAU tīmekļa vietnē).Jūs varat arī iesniegt sūdzību Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam, kurš izmeklēs jūsu sūdzību un cik iespējams drīz paziņos pārbaudes rezultātus. Piemēram, datu aizsardzības uzraudzītājs var likt attiecīgajai iestādei vai organizācijai labot, bloķēt, dzēst vai iznīcināt jebkādus jūsu personas datus, kas tikuši nelikumīgi apstrādāti.

Ja nepiekrītat viņa lēmumam, jūs varat ar šo lietu vērsties Eiropas Kopienu Tiesā.


 Skatīt arī

KONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?