EUROPA - An Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí

I 2001 a cruthaíodh post an Mhaoirseora Eorpaigh ar Chosaint Sonraí. Tá freagracht ar an MECS a áirithiú go léireoidh gach foras agus comhlacht AE meas ar cheart na ndaoine chun príobháideachta agus iad i mbun próiseáil a gcuid sonraí pearsanta.

Cad a dhéanann an MECS?

Nuair atá forais nó comhlachtaí AE i mbun próiseála sonraí pearsanta faoi dhuine inaitheanta, caithfidh siad meas a léiriú ar cheart an duine sin chun príobháideachta . Áirithíonn an MECS go ndéanann siad amhlaidh, agus cuireann sé comhairle orthu i dtaobh próiseáil sonraí pearsanta.

Baineann 'próiseáil' le gníomhachtaí ar nós eolas a bhailiú, a thaifead agus a stóráil, é a fháil ar ais chun dul i gcomhairle, é a sheoladh nó a chur ar fáil do dhaoine eile, agus fairis sin le sonraí a bhlocáil, a stoitheadh nó a scriosadh.

Tá rialacha príobháideacha dochta i bhfeidhm ar na gníomhaíochtaí seo. Mar shampla, ní ceadmhach d'fhoras nó do chomhlacht AE sonraí pearsanta a phróiseáil má nochtann siad eolas faoi do do bhunadh cine nó éitneach, do thuairimí polaitiúla, do chreidimh reiligiúnacha nó fealsúnacha nó do bhallraíocht i gceardchumann. Ní cead dóibh eolas faoi do shláinte nó do chlaonadh gnéis a phróiseáil ach oiread, ach amháin nuair is gá na sonraí do chúram sláinte. Fiú sa chás sin, caithfidh duine gairmiúil sa tseirbhís sláinte na sonraí a phróiseáil, nó duine eile atá leabhraithe do rúndaíocht gairme.

Oibríonn an MECS leis na hOifigigh um Chosaint Sonraí as gach foras nó comhlacht AE d'fhonn a chinntiú go gcuirfear rialacha faoi phríobháideacht sonraí i bhfeidhm.

I 2009, athcheapadh an tUasal Peter Hustinx mar Mhaoirseoir Eorpach um Chosaint Sonraí agus ceapadh an tUasal Giovanni Buttarelli mar Leas-Mhaoirseoir. Mairfidh a dtréimhse go hEanáir 2014.

Conas is féidir leis an MECS cabhrú leat?

Má cheapann tú gur sháraigh foras nó comhlacht AE do cheart chun príobháideachta, ba chóir duit dul i dteagmháil ar dtús leis na daoine atá freagrach as an bpróiseáil. Mura bhfuil tú sásta leis an toradh, ba chóir dul i dteagmháil leis an oifigeach cuí um chosaint sonraí (tá fáil ar na hainmneacha ar shuíomh gréasáin MECS). Féadfaidh tú gearán a dhéanamh leis an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí, a dhéanfaidh do ghearán a fhiosrú agus a inseoidh duit chomh luath agus is féidir an aontaíonn sé leat, agus, má aontaíonn, conas atá cursaí á gcur i gceart. Mar shampla, féadfaidh sé a ordú don fhoras nó don chomhlacht aon chuid de do shonraí pearsanta a cheartú, a bhlocáil, a stoitheadh nó a scriosadh má próiseáileadh go neamhdhleathach iad.

Mura n-aontaíonn tú lena chinneadh, tig leat an t-ábhar a chur faoi bhráid na Cúirte Breithiúnais.


 Féach freisin

TEAGMHÁIL

Eolas ginearálta – fiosruithe

Glaoigh ar
00 800 6 7 8 9 10 11 Féach mionsonraí na seirbhíse

Cuir do cheisteanna chugainn ar r-phost

Sonraí teagmhála agus cuairte d'institiúidí, teagmhálacha preasa

Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

FuairNí bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?