EUROPA - Euroopa andmekaitseinspektor

Euroopa andmekaitseinspektori ametikoht loodi 2001. aastal. Tema ülesanne on jälgida, et kõik ELi institutsioonid ja organid, kes töötlevad isikuandmeid, austaksid isikute õigust eraelu puutumatusele.

Mida Euroopa andmekaitseinspektor teeb?

Kui ELi institutsioonid või asutused töötlevad tuvastatava isiku andmeid, tuleb neil austada selle isiku õigust eraelu puutumatusele. Andmekaitseinspektor jälgib, et nii tehtaks ning annab asjaomastele institutsioonidele ja asutustele igakülgset isikuandmete töötlemise alast nõu.

Isikuandmete töötlemine sisaldab teabe kogumist, selle salvestamist ja säilitamist, väljavõtete tegemist, teabe saatmist või kättesaadavaks tegemist teistele isikutele, samuti sellise teabe salastamist, kustutamist või hävitamist.

Selle loetelu suhtes kehtivad ranged erieeskirjad.Näiteks on ELi institutsioonidel ja organitel keelatud isikuandmete töötlemine, mis toovad esile isiku rassilise või etnilise päritolu, poliitilised vaated, usulised või filosoofilised veendumused või kuulumise ametiühingusse.Samuti on keelatud tervist või seksuaalelu puudutavate andmete töötlemine, välja arvatud tervishoiu edendamise eesmärgil. Sellisel juhul tohib andmeid töödelda tervishoiutöötaja või isik, kelle puhul kehtib ametisaladuse hoidmise kohustus.

Andmekaitseinspektor teeb koostööd iga ELi institutsiooni või organi juures töötava andmekaitseametnikuga, et tagada eraelu puutumatuse eeskirjade kohaldamine.

2009. aastal määrati Euroopa andmekaitseinspektoriks uuesti Peter Hustinx. Aseinspektoriks sai Giovanni Buttarelli. Nende ametivolitused kehtivad 2014. aasta jaanuarini.

Kuidas saab inspektor teid aidata?

Kui teil on põhjust arvata, et ELi institutsioonid on rikkunud teie õigust eraelu puutumatusele, peaksite te kõigepealt pöörduma teie andmete töötlemise eest vastutavate isikute poole. Kui te ei ole saadud tulemusega rahul, peaksite võtma ühendust vastava andmekaitseinspektoriga (inspektorite nimed on kättesaadavad Euroopa andmekaitseinspektori veebilehel). Te võite esitada ka kaebuse Euroopa andmekaitseinspektorile, kes uurib teie kaebuse läbi ning teatab niipea kui võimalik, mida rikkumise lahendamiseks ette võetakse. Näiteks võib ta asjaomasele institutsioonile või organile teha korralduse teie ebaseaduslikult töödeldud isikuandmete parandamiseks, salastamiseks, kustutamiseks või hävitamiseks.

Kui te ei ole andmekaitseinspektori otsusega nõus, võite pöörduda Euroopa Kohtusse.


 Vaata ka …

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

JahEi

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?