EUROPA - Evropský inspektor ochrany údajů

Funkce evropského inspektora ochrany údajů byla vytvořena v roce 2001. Úkolem evropského inspektora ochrany údajů je zajistit, aby všechny instituce a orgány EU respektovaly právo občanů na soukromí při zpracovávání jejich osobních údajů.

Jaké jsou úkoly evropského inspektora ochrany údajů?

Pokud instituce nebo orgány EU zpracovávají osobní údaje o identifikovatelné osobě, musejí respektovat právo takové osoby na soukromí. Evropský inspektor ochrany údajů dbá na to, aby tuto povinnost dodržovaly, a poskytuje jim rady ohledně všech aspektů zpracování osobních údajů.

„Zpracování“ zahrnuje činnosti, jako je shromažďování, zaznamenávání a ukládání informací, jejich vyhledávání pro účely nahlédnutí, jejich posílání nebo zpřístupňování jiným osobám a také blokování, vymazávání nebo rušení údajů.

Existují přísná pravidla ochrany soukromí, kterými se tyto činnosti řídí. Orgány a instituce EU nesmějí zpracovávat osobní údaje, které odhalují váš rasový či etnický původ, politické názory, náboženské nebo filozofické přesvědčení nebo členství v odborech. Nesmějí zpracovávat ani údaje o vašem zdraví a sexuálním životě, pokud tyto údaje nejsou vyžadovány pro účely zdravotní péče. I v takových případech musejí být tyto údaje zpracovávány odbornými zdravotnickými pracovníky nebo jinou osobou, která je vázána povinností zachovávat profesní tajemství.

Evropský inspektor ochrany údajů spolupracuje s inspektory ochrany údajů v každé instituci či orgánu EU v zájmu zajištění používání pravidel pro ochranu údajů.

V roce 2009 byl evropským inspektorem ochrany údajů znovu jmenován Peter Hustinx a jeho zástupcem byl jmenován Giovanni Buttarelli. Jejich mandát skončí v lednu 2014.

Jak vám může evropský inspektor ochrany údajů pomoci?

Pokud se důvodně domníváte, že orgán nebo instituce EU porušily vaše právo na soukromí, musíte se nejprve obrátit na osoby odpovědné za toto zpracování vašich údajů. Pokud nejste s výsledkem spokojeni, měli byste kontaktovat příslušného pracovníka na ochranu údajů (jejich jména jsou uvedena na internetové stránce evropského inspektora ochrany údajů). Můžete si též stěžovat evropskému inspektorovi ochrany údajů, který vaši stížnost prošetří a co nejdříve vám oznámí, zda s ní souhlasí, a je-li tomu tak, oznámí vám rovněž, jak je situace napravována. Inspektor například může dotčenému orgánu nebo instituci nařídit, aby opravil, zablokoval, vymazal nebo zrušil veškeré vaše osobní údaje, které byly zpracovány v rozporu s právními předpisy.

Pokud s jeho rozhodnutím nesouhlasíte, můžete věc předložit Soudnímu dvoru.


 Viz také

KONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?