Európsky hospodársky a sociálny výbor

Zástupcovia európskych zamestnávateľov, pracovníkov a ďalších záujmových skupín môžu vyjadriť svoje názory na záležitosti EÚ prostredníctvom Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV). Ide o poradné zhromaždenie, ktoré predkladá svoje stanoviská väčším inštitúciám – predovšetkým Rade, Komisii a Európskemu parlamentu.

Úloha

Európsky hospodársky a sociálny výbor bol založený v roku 1957 ako platforma pre dialóg o otázkach týkajúcich sa jednotného trhu. EHSV poskytuje európskym záujmovým skupinám – odborovým zväzom, zamestnávateľom, poľnohospodárom – možnosť oficiálne sa vyjadriť k legislatívnym návrhom EÚ.

EHSV predloží ročne v priemere 170 poradných dokumentov a stanovísk. Všetky stanoviská sa posielajú rozhodovacím orgánom EÚ a následne sa uverejnia v Úradnom vestníku EÚ.

Členovia

Európsky hospodársky a sociálny výbor má 353 členov, ktorí zastupujú hospodárske a sociálne záujmové skupiny z celej Európy. Členov navrhujú vlády členských štátov a do funkcie ich menuje Rada Európskej únie na obdobie piatich rokov s možnosťou predĺženia na ďalšie funkčné obdobie. Členovia EHSV nie sú platení, ale dostávajú denné príspevky na ubytovanie a náhrady cestovných výdavkov, keď sa zúčastňujú zasadnutí.

Členov EHSV je možné rozdeliť na tieto tri skupiny:

 1. Zamestnávatelia Englishfrançais
 2. Zamestnanci Englishfrançais
 3. Rôzne záujmové skupiny Englishfrançais (poľnohospodári, zástupcovia spotrebiteľov atď.)

Počet členov z jednotlivých krajín závisí od počtu ich obyvateľov:

 • Nemecko, Francúzsko, Taliansko a Spojené kráľovstvo – 24 členov
 • Španielsko, Poľsko – 21 členov
 • Rumunsko – 15 členov
 • Belgicko, Grécko, Holandsko, Portugalsko, Rakúsko, Švédsko, Česká republika, Maďarsko, Bulharsko – 12 členov
 • Dánsko, Fínsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Slovensko – 9 členov
 • Estónsko, Lotyšsko, Slovinsko – 7 členov
 • Luxembursko, Cyprus – 6 členov
 • Malta – 5 členov

 Klikni tiež na...

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?