Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

Eiropas darba devēju, darba ņēmēju un citu interešu grupu pārstāvji var paust savu viedokli par ES jautājumiem Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā (EESK). Tā ir konsultatīva asambleja, kas sagatavo atzinumus lielākām iestādēm — īpaši Padomei, Komisijai un Eiropas Parlamentam.

Uzdevums

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju (EESK) izveidoja 1957. gadā kā forumu, kur apspriest jautājumus par vienoto tirgu. EESK dod Eiropas interešu grupām — arodbiedrībām, darba devējiem, zemniekiem — iespēju iesaistīties ES tiesību aktu projektu izstrādē.

EESK gadā izstrādā vidēji 170 konsultatīvos dokumentus un atzinumus. Visus atzinumus nosūta ES lēmējiestādēm un tad publicē “ES Oficiālajā Vēstnesī”.

Locekļi

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā ir 353 locekļi no dažādām ekonomisko un sociālo interešu grupām Eiropā. Viņus ieceļ valstu valdības un apstiprina Eiropas Savienības Padome uz 5 gadu termiņu, pēc kura beigām viņu pilnvaras var atjaunot. EESK locekļiem par darbu nemaksā, taču viņi saņem kompensācijas par ceļa izdevumiem un viesnīcas izmaksām, kas rodas, apmeklējot sanāksmes.

Locekļi pieder vienai no trim grupām.

 1. Darba devēju grupa Englishfrançais
 2. Darba ņēmēju grupa Englishfrançais
 3. Dažādu interešu grupa Englishfrançais (piemēram, zemnieki vai patērētāju aizsardzības grupas)

Katras valsts locekļu skaits ir atkarīgs no valsts iedzīvotāju skaita:

 • Francija, Itālija, Lielbritānija un Vācija — 24 locekļi,
 • Polija, Spānija — 21 loceklis,
 • Rumānija — 15 locekļi,
 • Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Grieķija, Nīderlande, Portugāle, Ungārija, Zviedrija — 12 locekļi,
 • Dānija, Horvātija, Īrija, Lietuva, Slovākija un Somija — 9 locekļi,
 • Igaunija, Latvija, Slovēnija — 7 locekļi,
 • Kipra, Luksemburga — 6 locekļi,
 • Malta — 5 locekļi.

 Skatīt arī

KONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?