Европейски икономически и социален комитет

Представители на работодателите, работниците и други заинтересовани групи в Европа могат да изразяват мненията си по свързани с ЕС въпроси чрез Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК). Той е консултативен орган, който изготвя становища за по-големите институции – по-конкретно за Съвета, Комисията и Европейския парламент.

Роля

Европейският икономически и социален комитет е учреден през 1957 г. като форум за обсъждане на въпроси, свързани с единния пазар. Той дава възможност на заинтересованите групи в Европа — профсъюзи, работодатели, земеделски производители — официално да изказват мнението си по законодателните предложения на ЕС.

Средно ЕИСК изготвя около 170 консултативни документа и становища на година. Всички становища се изпращат до органите за вземане на решения и след това се публикуват в Официален вестник на ЕС.

Членове

Европейският икономически и социален комитет има 353 членове, привлечени от икономически и социални заинтересовани групи в Европа. Членовете се номинират от националните правителства и се назначават от Съвета на Европейския съюз за петгодишен мандат, който може да бъде подновяван. Членовете на ЕИСК не работят срещу заплащане, но получават парични суми, които покриват техните пътни разходи и настаняване, когато участват в заседания.

Членовете принадлежат към една от следните три групи:

 1. Работодатели Englishfrançais
 2. Служители Englishfrançais
 3. Различни интереси Englishfrançais (напр. земеделски производители, потребителски групи)

Броят на членовете от всяка държава зависи от нейното население:

 • Германия, Франция, Италия, Обединеното кралство — 24 членове
 • Испания, Полша — 21 членове
 • Румъния — 15 членове
 • Белгия, Гърция, Нидерландия, Португалия, Австрия, Швеция, Чешка република, Унгария, България — 12 членове
 • Дания, Ирландия, Хърватия, Финландия, Литва, Словакия — 9 членове
 • Естония, Латвия, Словения — 7 членове
 • Люксембург, Кипър — 6 членове
 • Мата — 5 членове

 Вижте също

Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

ДаНе

Какво търсехте?

Имате ли предложения?