Europejski Bank Centralny

Europejski Bank Centralny (EBC) z siedzibą we Frankfurcie nad Menem (Niemcy) zarządza euro – wspólną walutą UE – i zapewnia ochronę stabilności cen w Unii.

EBC odpowiada również za kształtowanie i wdrażanie polityki gospodarczej i pieniężnej UE.

Cele

Europejski Bank Centralny (EBC) jest jedną z instytucji UE. Jego główne cele to:

 • utrzymanie stabilnego poziomu cen (kontrola nad inflacją), zwłaszcza w krajach, których walutą jest euro
 • utrzymanie stabilności systemu finansowego – poprzez zapewnienie właściwego nadzoru nad rynkami i instytucjami finansowymi.

Bank współpracuje z bankami centralnymi 28 krajów UE. Wszystkie one tworzą Europejski System Banków Centralnych (ESBC).

EBC koordynuje również ścisłą współpracę między bankami centralnymi w strefie euro obejmującej 19 krajów UE, które przyjęły euro jako swoją walutę. Współpracę w tej mniejszej grupie banków określa się mianem „Eurosystemu”.

Zadania

Zadania EBC obejmują:

 • ustalanie podstawowych stóp procentowych English dla strefy euro i kontrolowanie podaży pieniądza,
 • zarządzanie rezerwami walutowymi strefy euro oraz w razie potrzeby sprzedaż lub zakup walut, aby utrzymać równowagę kursów wymiany,
 • pomaganie organom krajowym w sprawowaniu odpowiedniego nadzoru nad rynkami i instytucjami finansowymi oraz w zapewnieniu sprawnego funkcjonowania systemów płatniczych,
 • zezwalanie bankom centralnym w strefie euro na emisję banknotów euro,
 • monitorowanie trendów cenowych i ocena związanego z nimi ryzyka dla stabilności cen.

Pełna lista zadań EBC

Struktura

Europejski Bank Centralny posiada następujące organy decyzyjne:

 • Zarząd – nadzoruje bieżące zarządzanie. Składa się z sześciu członków (prezesa, wiceprezesa oraz czterech innych członków) mianowanych na ośmioletnią kadencję przez przywódców państw strefy euro.
 • Rada Prezesów – wytycza politykę pieniężną strefy euro i ustala stopy procentowe, po których banki komercyjne mogą uzyskać środki z EBC. W jej skład wchodzą Zarząd i prezesi 19 banków centralnych krajów strefy euro.
 • Rada Ogólna – wspomaga działania koordynacyjne i doradcze EBC oraz pomaga w przygotowywaniu przystąpienia nowych państw do strefy euro. W jej skład wchodzą prezes i wiceprezes EBC praz prezesi banków centralnych wszystkich 28 państw UE.

EBC jest instytucją w pełni niezależną. Ani EBC, ani żaden inny narodowy bank centralny Eurosystemu, ani też żaden z członków ich organów decyzyjnych nie może zwracać się do żadnej instytucji o instrukcje ani przyjmować takich instrukcji. Zasady tej muszą przestrzegać również wszystkie instytucje UE oraz rządy państw członkowskich.


 Zobacz również

 • Pieniądze i UE  
 • Euro  
 • Strona główna Europejskiego Banku Centralnego English (en)  
 • Pełna lista adresów English (en)  

 Do pobrania

 • EBC – historia, rola i funkcje pdfDeutsch (de) English (en) français (fr) magyar (hu) português (pt)  

KONTAKT

Pytania o charakterze ogólnym

Proszę zadzwonić pod numer telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Więcej o usłudze

Wyślij pytanie e-mailem

Dane kontaktowe i informacje o wizytach w instytucjach, kontakty z prasą

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?