An Banc Ceannais Eorpach

Bainistíonn an Banc Ceannais Eorpach (an BCE, lonnaithe i Frankfurt na Gearmáine) an euro – airgeadra aonair an AE – agus cosnaíonn sé cobhsaíocht praghsanna san AE.

Tá an BCE freagrach chomh maith as beartas eacnamaíoch agus airgeadaíochta an AE a chumadh agus a chur chun feidhme.

Cuspóir

Tá an Banc Ceannais Eorpach (BCE) ar cheann d'institiúidí an AE Is é a phríomhchuspóir:

 • praghsanna a choimeád cobhsaí(boilsciú a choimeád faoi smacht), go háirithe sna tíortha sin a úsáideann an euro
 • an córas airgeadais a choimeád cobhsaí – trína chinntiú go ndéantar maoirseacht cheart ar mhargaí agus ar institiúidí airgeadais.

Oibríonn an Banc leis na bainc cheannais i ngach ceann de na 28 dtír. An Córas Eorpach Banc Ceannais (CEBC) a thugtar orthu i dteannta a chéile.

Is dlúithe an comhar dá bharr idir na bainc cheannais i limistéar an euro – na 19 thír de chuid an AE a bhfuil an euro glactha acu, tíortha ar a dtugtar limistéar an euro i dteannta a chéile. An ‘Eorochóras’ a thugtar ar an gcomhar idir an grúpa banc seo atá níos lú agus níos comhtháite.

Cúraimí

Ar chúraimí an BCE tá:

 • príomhrátaí úis a shocrú English don eorachóras agus an soláthar airgid a rialú
 • cúlchistí d’airgeadra eachtrach limistéar an euro a bhainistiú agus airgeadraí a cheannach nó a dhíol de réir mar is gá chun rátaí malartaithe a choimeád i gcothromaíocht
 • féachaint chuige go ndéanann údaráis náisiúnta maoirseacht leordhóthanach ar mhargaí agus ar institiúidí airgeadais, agus go bhfeidhmíonn córais íocaíochtaí go réidh
 • údarú do bhainc cheannais i dtíortha limistéar an euro nótaí bainc euro a eisiúint
 • monatóireacht a dhéanamh ar threochtaí praghsanna agus measúnú a dhéanamh ar an riosca atá iontu do chobhsaíocht phraghsanna.
Liosta iomlán de chúraimí an BCE

Struchtúr

Seo a leanas comhlachtaí cinnteoireachta an BCE:

 • Bord Feidhmiúcháin – a mhaoirsíonn an bhainistíocht laethúil. Sé bhall atá ann (uachtarán, leas-uachtarán agus ceathrar ball eile) a cheapann ceannairí thíortha limistéar an euro go ceann ocht mbliana.
 • An Chomhairle Rialaithesainíonn sí beartas airgeadaíochta limistéar an euro agus socraíonn sí na rátaí úis ag ar féidir le bainc tráchtála airgead a fháil ón mBanc. An Bord Feidhmiúcháin mar aon le gobharnóirí na naoi mbanc ceannais déag i limistéfar an euro atá sa Chomhairle Rialaithe.
 • An Chomhairle Ghinearálta – rannchuidíonn sí le hobair chomhairleach agus chomhordaithe an BCE agus sna hullmhúcháin do thíortha nua ag dul isteach sa euro. Uachtarán agus leas-uachtarán an BCE mar aon le gobharnóirí na mbanc ceannais náisiúnta i ngach ceann de na 28 tír AE atá sa Chomhairle Ghinearálta.

Tá an BCE neamhspleách go huile is go hiomlán. Ní ceadmhach don BCE, do bhainc cheannais náisiúnta san Eorachóras, ná d’aon bhall dá gcomhlachtaí cinnteoireachta treoir a iarraidh nó a ghlacadh ó aon chomhlacht eile. Ní mór d’institiúidí agus rialtais uile an AE meas a léiriú ar an bprionsabal seo chomh maith.


 Féach freisin

 Íoslódálacha

 • Stair, ról is feidhmeanna an Bhainc Cheannais Eorpaigh pdfDeutsch (de) English (en) français (fr) magyar (hu) português (pt)  

TEAGMHÁIL

Eolas ginearálta – fiosruithe

Glaoigh ar
00 800 6 7 8 9 10 11 Féach mionsonraí na seirbhíse

Cuir do cheisteanna chugainn ar r-phost

Sonraí teagmhála agus cuairte d'institiúidí, teagmhálacha preasa

Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

FuairNí bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?