Европейска централна банка

Европейската централна банка (ЕЦБ), базирана във Франкфурт, Германия, управлява еврото - единната валута на ЕС, и поддържа ценовата стабилност в Съюза.

ЕЦБ отговаря също така за определянето на рамките и изпълнението на икономическата и паричната политика на ЕС.

Цел

Европейската централна банка (ЕЦБ) е една от институциите на ЕС. Нейната основна цел е да:

 • поддържа ценовата стабилност (да контролира инфлацията), по-специално в страните, които използват еврото.
 • поддържа стабилността на финансовата система, като гарантира необходимия контрол над финансовите пазари и институции.

ЕЦБ работи съвместно с централните банки на всички 28 страни от ЕС. Заедно те образуват Европейската система на централните банки (ЕСЦБ).

ЕЦБ е начело на усилията за тясно сътрудничество между централните банки в еврозоната – това са 19-те страни, в които еврото е в обращение. Тази по-малка група от банки е известна под името „Евросистема“.

Задачи

Някои от задачите на ЕЦБ са:

 • определяне на основни лихви English за еврозоната и контролиране на паричното предлагане
 • управление на валутните резерви на еврозоната и покупка или продажба на валута при необходимост, за да се поддържат баласирани обменни курсове
 • гарантиране, че финансовите пазари и институции са адекватно контролирани от националните власти и че платежните системи функционират безпроблемно
 • даване на разрешение на централните банки на страните от еврозоната да емитират евро банкноти
 • следене на тенденциите на цените и оценяване на риска, който те представляват по отношение на ценовата стабилност в еврозоната.

Пълен списък на задачите на ЕЦБ

Структура

ЕЦБ има следните ръководни органи:

 • Изпълнителен съвет - контролира ежедневното управление. Той има 6 члена (1 председател, 1 заместник-председател и четирима други членове), назначени за 8 години от ръководителите на държавите от еврозоната.
 • Управителен съвет - определя паричната политика на еврозоната и лихвените равнища, на които търговските банки могат да получават заеми от банката. Той включва членовете на Изпълнителния съвет плюс управителите на 19-те национални централни банки в еврозоната.
 • Генерален съвет - подпомага съветническата и координационна работа на ЕЦБ и помага при подготовката на нови държави за въвеждане на еврото. Той се състои от председателя и заместник-председателя на ЕЦБ и управителите на националните централни банки на всички 28 държави-членки на ЕС.

ЕЦБ е напълно независима. Нито ЕЦБ, нито националните централни банки в евросистемата, нито пък някой член на техните управителни органи може да иска или да приема указания от някаква друга организация. Всички институции на ЕС и правителства трябва да спазват този принцип.


 Вижте също

 Изтегляния

 • ЕЦБ – история, роля и функции pdfDeutsch (de) English (en) français (fr) magyar (hu) português (pt)