Súdny dvor Európskej únie

Súdny dvor poskytuje výklad právnych predpisov EÚ, aby sa zabezpečilo ich rovnaké uplatňovanie vo všetkých členských štátoch EÚ. Takisto rozhoduje právne spory medzi vládami členských štátov a inštitúciami EÚ. Aj jednotlivci, spoločnosti alebo organizácie sa môžu obrátiť na súd so žalobou, keď majú pocit, že inštitúcia EÚ porušila ich práva.

Zloženie

Súdny dvor má jedného sudcu z každého štátu EÚ.

Súdnemu dvoru pomáha deväť generálnych advokátov. Ich úlohou je predkladať stanoviská k prípadom predloženým Súdnemu dvoru. Advokáti musia konať verejne a nestranne.

Sudcovia a generálni advokáti sú menovaní na funkčné obdobie 6 rokov a môžu byť vymenovaní znova. Vymenovaní sú na základe vzájomnej dohody vlád členských štátov EÚ.

Aby sa zabezpečila lepšia právna ochrana občanov a rýchlejšie rozhodovanie veľkého počtu podaných žalôb, pomáha Súdnemu dvoru Všeobecný súd, ktorý rozhoduje napríklad o žalobách podaných fyzickými alebo právnickými osobami a o žalobách podaných členskými štátmi v oblasti štátnej pomoci.

Okrem toho, Súd pre verejnú službu Európskej únie rozhoduje spory medzi Úniou a jej zamestnancami.

Typy žalôb a konaní

Súdny dvor vydáva rozhodnutia v prípadoch, ktoré mu boli predložené. Medzi päť najčastejších typov patria:

  1. návrhy na začatie prejudiciálneho konania v prípadoch, keď vnútroštátny súd požiada Súdny dvor o výklad ustanovenia právneho predpisu EÚ
  2. žaloby o nesplnenie povinnosti proti vláde členského štátu EÚ kvôli nesplneniu povinnosti uplatniť právne predpisy EÚ
  3. žaloby o neplatnosti právnych aktov EÚ, ktoré podľa navrhovateľov porušujú zmluvy EÚ alebo základné práva
  4. žaloby na nečinnosť proti inštitúciám EÚ v prípadoch, keď porušia zakladateľské zmluvy svojou nečinnosťou
  5. priame žaloby fyzických a právnických osôb proti rozhodnutiam a postupu EÚ

1. Prejudiciálne konanie

Za riadne uplatňovanie právnych predpisov EÚ v jednotlivých členských štátoch zodpovedajú vnútroštátne súdy. Existuje však riziko, že súdy v rôznych štátoch by mohli právo EÚ interpretovať odlišne.

Aby k tomu nedochádzalo, zaviedlo sa „prejudiciálne konanie“. V prípade pochybností vnútroštátneho súdu o výklade alebo platnosti právneho predpisu EÚ, sa súd môže – v niektorých prípadoch musí, obrátiť na Súdny dvor. Tento postup sa nazýva „konanie o prejudiciálnej otázke“.

2. Konania súvisiace s nesplnením povinnosti

Komisia môže takéto konanie začať, keď sa domnieva, že členský štát neplní povinnosti podľa právnych predpisov EÚ. Konanie môže začať aj iný štát EÚ.

V oboch prípadoch Súdny dvor preskúma predložené skutočnosti a vydá rozsudok. V prípade, že sa preukáže porušenie povinností, členský štát musí okamžite uskutočniť nápravu. Ak súd následne zistí, že členský štát nesplnil rozsudok, môže mu uložiť pokutu.

3. Žaloby o neplatnosť

Keď sa ktorýkoľvek členský štát, Rada, Komisia alebo (za určitých podmienok) Parlament domnieva, že konkrétny právny predpis EÚ je protiprávny, môže požiadať Súdny dvor, aby ho zrušil.

Žalobu o neplatnosť môžu takisto podať fyzické osoby, ktoré chcú, aby Súdny dvor zrušil konkrétny právny predpis, pretože má na nich priamy a negatívny vplyv ako na súkromné osoby.

Ak Súdny dvor dospeje k záveru, že daný právny predpis nebol prijatý v súlade s postupom alebo že nemá oporu v zakladajúcich zmluvách, môže ho vyhlásiť za neplatný.

4. Konania súvisiace s nečinnosťou

Zmluva vyžaduje, aby Európsky parlament, Rada a Komisia prijímali za určitých okolností určité rozhodnutia. Ak tak neurobia, členské štáty, iné inštitúcie Spoločenstva a (za určitých podmienok) jednotlivci alebo spoločnosti môžu podať sťažnosť Súdnemu dvoru, aby sa táto nečinnosť úradne zaznamenala.

5. Priame žaloby

Každý jednotlivec alebo spoločnosť, ktorým vznikla škoda v dôsledku konania alebo nekonania Spoločenstva alebo jeho pracovníkov, môže začať súdne konanie o náhradu škody na Všeobecnom súde.

Ako prebieha konanie

Každému prípadu doručenému na Súdny dvor sa pridelí sudca spravodajca a generálny advokát.

Konanie o prípadoch predložených na Súdny dvor sa skladá z dvoch častí – písomnej a ústnej.

1. Písomná časť

Účastníci konania najskôr sudcovi zodpovednému za prípad predložia písomné podania. Sudca pripraví správu, ktorá obsahuje zhrnutie podaní účastníkov a právny základ prípadu.

2. Ústna časť

Druhou časťou je verejné pojednávanie. V závislosti od zložitosti prípadu sa verejné pojednávanie koná pred komorou zloženou z 3, 5 alebo 13 sudcov alebo pred plénom. Na pojednávaní právni zástupcovia prezentujú svoje stanoviská sudcom a generálnemu advokátovi, ktorí im môžu klásť otázky.

Neskôr generálny advokát prednesie svoje návrhy. Potom sa sudcovia medzi sebou o prípade radia a vydajú rozsudok.

O návrhy generálnych advokátov sa žiada len v prípadoch, keď sa Súdny dvor domnieva, že konkrétne konanie prináša nový právny prvok. Súdny dvor nemusí nevyhnutne zohľadniť návrh generálneho advokáta.

Na rozhodnutie o rozsudku Súdneho dvora je potrebná väčšina hlasov a jeho výroková časť je vyhlásená na verejnom pojednávaní. Pojednávania sú často vysielané v televízii [Europe by Satellite Englishfrançais (EbS – Európa cez satelit)].

Konanie na Všeobecnom súde je podobné až na to, že sa nepožaduje stanovisko generálneho advokáta.


Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?