Sud Europske unije

Sud tumači pravo EU-a kako bi se osigurala njegova jednaka primjena u svim državama članicama. On osim toga rješava i pravne sporove između vlada država članica i institucija EU-a. Privatne osobe, poduzeća ili organizacije mogu se također obratiti Sudu ako smatraju da je neka od institucija EU-a prekršila njihova prava.

Sastav

Sud se sastoji od po jednog suca iz svake države članice.

Sudu pomaže devet „nezavisnih odvjetnika” koji iznose mišljenja o predmetima pred Sudom. Njihov rad mora biti javan i nepristran.

Suci i nezavisni odvjetnici imenuju se na razdoblje od šest godina i mogu biti ponovno imenovani. Imenovanja se temelje na dogovoru između vlada država članica.

Kako bi se Sudu pomoglo u rješavanju velikog broja predmeta te kako bi se građanima ponudila bolja pravna zaštita, osnovan je Opću sud nadležan za predmete u postupcima koje su pokrenule privatne osobe, poduzeća i neke organizacije te predmete koji se odnose na pravo tržišnoga natjecanja.

Službenički sud EU-a sudi u sporovima između Europske unije i njezina osoblja.

Vrste postupaka

Sud donosi odluke u postupcima koji su pokrenuti pred njime. Pet najučestalijih vrsta postupaka odnosi se na:

 1. prethodna pitanja – kada nacionalni sudovi od Suda zatraže tumačenje određenoga pitanja vezanog uz pravo EU-a
 2. tužbe zbog neispunjenja obveze – pokrenute protiv vlada država članica koje nisu ispunile obveze predviđene pravom EU-a
 3. tužbe za poništenje – protiv propisa EU-a kada se smatra da se njima krše ugovori EU-a ili temeljna prava
 4. tužbe zbog propusta – protiv institucija EU-a zbog nedonošenja odluka koje su bile obvezne donijeti
 5. izravne tužbe – koje pokreću privatne osobe, poduzeća ili organizacije protiv odluka ili mjera EU-a.

1. postupak odlučivanja o prethodnim pitanjima

Nacionalni sudovi u državama članicama obvezni su osigurati pravilnu primjenu prava EU-a u njima. Međutim, postoji opasnost da sudovi u različitim državama pravo EU-a tumače na različite načine.

Kako bi se to spriječilo, postoji „odlučivanje o prethodnim pitanjima”. Ako nacionalni sud ima nedoumice u vezi s tumačenjem ili valjanošću propisa EU-a, on se može – a katkad i mora – obratiti Sudu za savjet. Taj se savjet naziva „odluka o prethodnom pitanju”.

2. postupak zbog neispunjenja obveze

Komisija može pokrenuti postupak povodom takve tužbe ako smatra da određena država članica ne ispunjava svoje obveze sukladno pravu EU-a. Taj postupak može pokrenuti i druga država članica.

U oba slučaja Sud ispituje optužbe i donosi presudu. Ako Sud ustanovi da država nije ispunila neku obvezu, ona mora odmah poduzeti mjere da to ispravi. Ako Sud utvrdi da država nije postupila po njegovoj odluci, može joj izreći novčanu kaznu.

3. tužbe za poništenje

Ako država članica, Vijeće, Komisija, a pod određenim uvjetima i Parlament, smatraju da je određeni propis EU-a nezakonit, od Suda mogu zatražiti da ga proglasi ništavim.

„Tužbu za poništenje” mogu pokrenuti i privatne osobe koje žele da Sud poništi određeni propis jer izravno i štetno djeluje na njih kao pojedince.

Ako Sud utvrdi da dotični propis nije pravilno donesen ili da nije utemeljen na ugovorima, može ga proglasiti ništavim.

4. tužbe zbog propusta

Ugovorom se predviđa da su Parlament, Vijeće i Komisija obvezni donositi određene odluke pod određenim okolnostima. Ako to propuste učiniti, države članice, ostale institucije Zajednice, a pod određenim uvjetima i privatne osobe ili poduzeća, mogu podnijeti pritužbu Sudu kako bi taj propust bio službeno zabilježen.

5. izravne tužbe

Svaka osoba ili poduzeće koje je pretrpjelo štetu zbog djelovanja ili propusta Zajednice ili njezina osoblja može podnijeti tužbu za naknadu štete Općemu sudu.

Postupak

Za svaki se postupak pokrenut pred Sudom dodjeljuje jedan sudac i jedan nezavisni odvjetnik.

Postupci pokrenuti pred Sudom provode se u dvije faze: pisana i usmena faza.

1. pisana faza

Sve stranke u postupku prvo podnose pisana očitovanja nadležnome sucu. Sudac sastavlja sažetak tih izjava očitovanja i opisuje pravnu pozadinu predmeta.

2. usmena faza

Drugu fazu čini javna rasprava. Ovisno o složenosti predmeta, rasprava se odvija pred vijećem od tri, pet ili trinaest sudaca ili pred cijelim Sudom. Tijekom rasprave odvjetnici obiju strana predstavljaju predmet sucima i nezavisnom odvjetniku koji ih mogu ispitivati.

Svoje mišljenje zatim iznosi nezavisni odvjetnik. Nakon toga suci zajedno raspravljaju o predmetu i donose presudu.

Nezavisni odvjetnici obvezni su dati svoje mišljenje samo o predmetima za koje Sud smatra da otvaraju nova pravna pitanja. Sud ne mora prihvatiti mišljenje nezavisnoga odvjetnika.

Presude Suda donose se većinom glasova i čitaju na javnim raspravama. Rasprave često prenosi program Europe by Satellite Englishfrançais.

Postupak rasprava pred Općim sudom sličan je, ali ne uključuje iznošenje mišljenja nezavisnog odvjetnika.


 Vidi također

 • Internetska stranica Suda pravde Europske unije български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) eesti keel (et) suomi (fi) français (fr) magyar (hu) italiano (it) lietuvių kalba (lt) latviešu valoda (lv) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) svenska (sv)  
 • Sud pravde български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) eesti keel (et) suomi (fi) français (fr) magyar (hu) italiano (it) lietuvių kalba (lt) latviešu valoda (lv) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) svenska (sv)  
 • Opći sud български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) eesti keel (et) suomi (fi) français (fr) magyar (hu) italiano (it) lietuvių kalba (lt) latviešu valoda (lv) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) svenska (sv)  
 • Sud za službenike Europske unije български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) eesti keel (et) suomi (fi) français (fr) magyar (hu) italiano (it) lietuvių kalba (lt) latviešu valoda (lv) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) svenska (sv)  
 • Članovi (Opći sud) български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) eesti keel (et) suomi (fi) français (fr) magyar (hu) italiano (it) lietuvių kalba (lt) latviešu valoda (lv) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) svenska (sv)  
 • Članovi (Sud pravde) български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) eesti keel (et) suomi (fi) français (fr) magyar (hu) italiano (it) lietuvių kalba (lt) latviešu valoda (lv) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) svenska (sv)  

KONTAKT

Upiti o općim informacijama

Nazovite
00 800 6 7 8 9 10 11 Više informacija o službi

Pošaljite Vaša pitanja e-poštom

Detalji o kontaktima i posjetama institucijama, kontakti s tiskom

Pomognite nam poboljšati

Jeste li pronašli ono što ste htjeli?

DaNe

Što ste tražili?

Imate li prijedloga?