Euroopan unionin tuomioistuin

Euroopan unionin tuomioistuin huolehtii siitä, että EU:n lainsäädäntöä tulkitaan ja sovelletaan samalla tavalla kaikissa EU-maissa. Se myös ratkaisee EU-maiden ja EU:n toimielinten välisiä riitoja. Myös yksityishenkilöt, yritykset ja muut organisaatiot voivat viedä asioita tuomioistuimeen, jos ne katsovat jonkin EU-toimielimen rikkoneen heidän oikeuksiaan.

Kokoonpano

Unionin tuomioistuimessa on yksi tuomari kutakin jäsenvaltiota kohden.

Tuomioistuinta avustaa yhdeksän julkisasiamiestä, joiden tehtävänä on esittää ratkaisuehdotuksia tuomioistuimen käsiteltäväksi saatetuissa asioissa. Heidän on toimittava avoimesti ja puolueettomasti.

Tuomareiden ja julkisasiamiesten toimikausi on kuusi vuotta, ja se voidaan uusia. Tuomarit ja julkisasiamiehet nimitetään EU-maiden hallitusten yhteisellä sopimuksella.

Jotta unionin tuomioistuin pystyisi selviytymään suuresta työmäärästään, sen tueksi on perustettu unionin yleinen tuomioistuin. Näin pyritään takaamaan kansalaisten oikeusturva. Unionin yleinen tuomioistuin käsittelee yksityishenkilöiden, yritysten ja eräiden muiden organisaatioiden nostamia kanteita sekä kilpailulainsäädäntöön liittyviä asioita.

EU:n virkamiestuomioistuimen tehtävänä on puolestaan ratkaista Euroopan unionin ja sen virkamiesten välisiä riita-asioita.

Kannetyypit

Unionin tuomioistuin antaa tuomioita sen käsiteltäväksi saatetuissa asioissa. Viisi yleisintä asiatyyppiä ovat seuraavat:

  1. Ennakkoratkaisupyyntö: kansallinen tuomioistuin pyytää neuvoa EU:n säädöksen tulkinnasta tai pätevyydestä.
  2. Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskeva kanne: kantaja katsoo, ettei jokin EU-maa ei noudata EU:n lainsäädäntöä.
  3. Kumoamiskanne: kantaja katsoo EU:n säädöksen olevan EU:n perussopimusten tai perusoikeuksien vastainen.
  4. Laiminlyöntikanne: kantaja katsoo, ettei EU:n toimielin ole tehnyt siltä edellytettyjä päätöksiä.
  5. Suora kanne: yksityishenkilö, yritys tai muu organisaatio nostaa kanteen EU:n päätöksiä tai toimia vastaan.

1. Ennakkoratkaisumenettely

Kunkin EU-maan kansallisten tuomioistuinten on varmistettava, että EU:n lainsäädäntöä sovelletaan kyseisessä maassa asianmukaisesti. Vaarana on kuitenkin, että eri maiden tuomioistuimet tulkitsevat EU:n lainsäädäntöä eri tavalla.

Tämän estämiseksi on otettu käyttöön ennakkoratkaisumenettely. Tämä tarkoittaa, että jos kansallinen tuomioistuin on epävarma jonkin EU:n säädöksen tulkinnasta tai soveltuvuudesta, se voi pyytää ja on toisinaan velvollinen pyytämään neuvoa unionin tuomioistuimelta. Tätä neuvoa kutsutaan ennakkoratkaisuksi.

2. Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskeva kanne

Komissio voi panna vireille tällaisen kanteen, jos se katsoo, että jokin EU-maa ei täytä sille EU:n lainsäädännön mukaan kuuluvia velvoitteita. Tällaisen kanteen voi panna vireille myös toinen EU-maa.

Kummassakin tapauksessa unionin tuomioistuin tutkii väitteet ja antaa tuomionsa. Jos laiminlyönti todetaan, maan on viipymättä korjattava tilanne. Jos tuomioistuin katsoo, että maa ei ole noudattanut sen antamaa tuomiota, se voi määrätä kyseiselle maalle sakon.

3. Kumoamiskanne

Jos jokin EU-maa, neuvosto, komissio tai (tietyin edellytyksin) Euroopan parlamentti katsoo, että jokin EU:n säädös on laiton, se voi pyytää unionin tuomioistuinta kumoamaan sen.

Myös yksityishenkilö voi panna vireille kumoamiskanteen ja pyytää tuomioistuinta kumoamaan tietyn säädöksen, jos hän katsoo, että säädöksellä on välitön haitallinen vaikutus hänen etuihinsa.

Jos tuomioistuin toteaa, että kyseistä säädöstä ei ole annettu asianmukaisesti tai että sen oikeusperusta ei ole asianmukainen, se voi kumota säädöksen.

4. Laiminlyöntikanne

Perustamissopimus velvoittaa Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission tekemään tiettyjä päätöksiä tietyissä tilanteissa. Jos ne laiminlyövät tehtävänsä, EU-maat, muut EU-toimielimet ja (tietyin edellytyksin) yksityishenkilöt tai yritykset voivat nostaa kanteen unionin tuomioistuimessa laiminlyönnin toteamiseksi.

5. Suorat toimet

Kaikki henkilöt tai yritykset, jotka ovat kärsineet vahinkoa EU:n tai sen henkilöstön toiminnan tai toimimatta jättämisen vuoksi, voivat nostaa korvauskanteen unionin yleisessä tuomioistuimessa.

Kanteiden käsittely

Kutakin tuomioistuimen käsiteltäväksi saatettua asiaa varten määrätään tuomari ja julkisasiamies.

Käsittelyssä on kaksi vaihetta: kirjallinen ja suullinen.

1. Kirjallinen vaihe

Ensimmäisessä vaiheessa kaikki asianosaiset esittävät kirjalliset lausuntonsa asiaa varten määrätylle tuomarille. Tämä laatii tiivistelmän lausunnoista ja asian oikeudellisesta taustasta.

2. Suullinen vaihe

Seuraava vaihe on julkinen istunto. Asian monimutkaisuuden mukaan se voidaan käsitellä kolmen, viiden tai 13 tuomarin jaostossa tai täysistunnossa. Istunnossa asianosaisten asianajajat esittävät asiansa tuomareille ja julkisasiamiehelle, jotka voivat esittää heille kysymyksiä.

Julkisasiamiehen annettua oman lausuntonsa tuomarit neuvottelevat keskenään ja antavat tuomionsa.

Julkisasiamiehiltä edellytetään lausuntoa vain sellaisissa tapauksissa, joissa tuomioistuin katsoo, että asiassa tulee esiin uusi oikeuskysymys. Tuomioistuin ei ole velvollinen noudattamaan julkisasiamiehen lausuntoa.

Unionin tuomioistuimen tuomiot syntyvät enemmistöpäätöksellä, ja ne julistetaan julkisessa istunnossa. Istuntoja televisioidaan Europe by Satellite (EbS) -palvelun välityksellä.

Unionin yleisessä tuomioistuimessa noudatetaan muuten samaa menettelyä, mutta siihen ei sisälly julkisasiamiehen lausuntoa.


YHTEYDENOTOT

Yleisluontoiset kyselyt

Soita numeroon
00 800 6 7 8 9 10 11 Tietoa puhelinpalvelusta

Lähetä sähköpostia

EU-elinten yhteystiedot, vierailut ja mediakontaktit

Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

KylläEn

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.