Računsko sodišče

Evropsko računsko sodišče opravlja revizije v Uniji. Izboljšuje finančno poslovodenje EU in pripravlja poročila o uporabi javnih sredstev. Ustanovljeno je bilo leta 1975 in ima sedež v Luxembourgu.

Namen

Računsko sodišče lahko opravi revizijo poslovanja pri vsakem subjektu ali organizaciji, ki upravlja sredstva EU, s čimer zagotavlja, da davkoplačevalci dobijo največ za svoj denar. Pogosto izvaja preglede na kraju samem. Svoj poročila predloži Evropski komisiji in nacionalnim vladam EU.

Računsko sodišče samo po sebi nima nobenih pravnih pooblastil. Če revizorji odkrijejo goljufije ali nepravilnosti, o tem obvestijo Evropski urad za boj proti goljufijam.

Naloge

Računsko sodišče vsako leto predloži Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo o prejšnjem proračunskem letu (letno razrešnico). Preden se Parlament odloči, ali bo potrdil gospodarjenje Komisije s proračunom, podrobno preuči poročilo Računskega sodišča.

Sodišče da tudi svoje mnenje o finančnih predpisih EU in o tem, kako najbolje odpraviti goljufije.

Revizorji pogosto izvajajo preglede v institucijah EU, državah članicah in državah, ki prejemajo pomoč EU. Čeprav delo Sodišča v veliki meri zadeva denar, za katerega je odgovorna Komisija, dejansko 80 % teh prihodkov in odhodkov upravljajo nacionalni organi.

Sestava

Evropsko računsko sodišče mora svoje naloge opravljati popolnoma neodvisno od drugih institucij, vendar ostati v stalnem stiku z njimi.

Sodišče ima po enega člana iz vsake države EU. Svet imenuje člane za obdobje šestih let z možnostjo podaljšanja. Člani iz svojih vrst izvolijo predsednika za triletni mandat, ki ga je tudi mogoče podaljšati. Januarja 2008 je bil za predsednika izvoljen Vítor Manuel da Silva Caldeira iz Portugalske.

Organizacijska sestava

Računsko sodišče ima približno 800 zaposlenih, tako prevajalcev in uradnikov kot revizorjev. Revizorji so razdeljeni v revizijske skupine. Pripravljajo osnutke poročil, na podlagi katerih Računsko sodišče sprejema odločitve.


Videoposnetki

 Glej tudi