Dvor audítorov

Dvor audítorov vykonáva audit finančných prostriedkov EÚ. Jeho úlohou je zlepšiť finančné riadenie EÚ a podávať správy o využívaní verejných fondov. Dvor audítorov bol založený v roku 1975 a sídli v Luxemburgu.

Účel:

V snahe zabezpečiť, aby daňoví poplatníci svoje peniaze maximálne zhodnotili, má Dvor audítorov právomoc vykonať audit u ktorejkoľvek osoby alebo organizácie, ktorá prichádza do kontaktu s finančnými prostriedkami EÚ. Často vykonáva kontroly priamo na mieste. Svoje zistenia predkladá vo forme správ Komisii a vládam členských štátov.

Dvor audítorov nemôže sám začať právne konanie. Ak audítori zistia nejaký podvod alebo nezrovnalosť, informujú o tom OLAF — Európsky úrad pre boj proti podvodom.

Úlohy:

Jednou z najdôležitejších úloh Dvora audítorov je predkladanie výročnej správy o audite za predchádzajúci finančný rok (tzv. ročné absolutórium) Európskemu parlamentu a Rade. Parlament najskôr túto správu podrobne preskúma a až potom rozhodne, či nakladanie Komisie s rozpočtom schváli.

Dvor audítorov sa takisto vyjadruje k finančným právnym predpisom EÚ a opatreniam EÚ na boj proti podvodom.

Audítori často vykonávajú kontroly v inštitúciách EÚ, členských štátoch a krajinách, ktoré od EÚ dostávajú pomoc. Hoci sa väčšina činností Dvora audítorov týka peňazí, za ktoré je zodpovedná Komisia, v skutočnosti 80 % príjmov a výdavkov spravujú vnútroštátne orgány.

Zloženie:

Aby Dvor audítorov vykonával svoju prácu čo najefektívnejšie, musí zostať úplne nezávislý od ostatných inštitúcií, ale zároveň musí byť s nimi v neustálom kontakte.

Dvor audítorov má jedného člena z každého členského štátu EÚ, ktorého menuje Rada na obnoviteľné funkčné obdobie šiestich rokov. Členovia spomedzi seba volia predsedu na obnoviteľné funkčné obdobie troch rokov. V januári 2008 bol za predsedu zvolený Vítor Manuel da Silva Caldeira z Portugalska.

Organizácia:

Dvor audítorov má približne 800 zamestnancov, ku ktorým patria prekladatelia, administratívni pracovníci a audítori. Audítori sú rozdelení do „audítorských skupín". Pripravujú návrhy správ, o ktorých Dvor audítorov prijíma rozhodnutia.


Videá

 Klikni tiež na...