De Europese Rekenkamer

De Europese Rekenkamer controleert de financiën van de EU, draagt bij tot de verbetering van het financieel beheer van de EU en brengt verslag uit over de besteding van openbare middelen. De Rekenkamer is opgericht in 1975 en is gevestigd in Luxemburg.

Opdracht

De Europese Rekenkamer heeft het recht om elke persoon of instantie die EU-gelden krijgt, te inspecteren, zodat de Europese belastingbetaler waar voor zijn geld krijgt. De Rekenkamer voert vaak controles ter plaatse uit. Ze stelt van haar bevindingen verslagen op die ze voorlegt aan de Commissie en de EU-landen.

De Rekenkamer heeft zelf niet de bevoegdheid om juridische stappen te ondernemen. Als de inspecteurs fraude of onregelmatigheden vaststellen, brengen ze OLAF, het Europees Bureau voor fraudebestrijding, op de hoogte.

Bevoegdheden

Eén van de belangrijkste taken van de Rekenkamer is het voorleggen van een verslag over het voorbije begrotingsjaar aan het Europees Parlement en de Raad ("kwijting"). Het Parlement bestudeert het verslag van de Rekenkamer grondig voordat het beslist of de Commissie de begroting al dan niet goed heeft beheerd.

De Rekenkamer moet ook advies uitbrengen over financiële wetgeving en over de bestrijding van EU-fraude.

De inspecteurs controleren vaak Europese instellingen en landen die EU-geld ontvangen. Hoewel de Rekenkamer voornamelijk controle uitoefent op het geld waarvoor de Commissie verantwoordelijk is, wordt 80% van deze inkomsten en uitgaven in de praktijk door de nationale autoriteiten beheerd.

Samenstelling

Om goed te kunnen functioneren moet de Rekenkamer volledig onafhankelijk van de andere instellingen zijn, maar toch voortdurend contact met hen onderhouden.

De Rekenkamer telt één lid uit elk EU-land. Zij worden door de Raad benoemd voor een periode van zes jaar met mogelijkheid tot herbenoeming. De leden kiezen een voorzitter uit hun midden voor een verlengbare periode van drie jaar. Vítor Manuel da Silva Caldeira, uit Portugal, is voorzitter sinds januari 2008.

Organisatie

De Rekenkamer heeft ongeveer 800 personeelsleden in dienst, waaronder vertalers, administratieve medewerkers en inspecteurs. De inspecteurs zijn ingedeeld in "auditgroepen". Zij stellen ontwerp-verslagen op die als basis voor de besluiten van de Rekenkamer dienen.


Video's

 Zie ook