ES Revīzijas palāta

Eiropas Revīzijas palāta veic ES finanšu revīzijas. Tās uzdevums ir uzlabot ES finanšu pārvaldību un ziņot par to, kā izlietoti ES līdzekļi. Revīzijas palātu izveidoja 1975. gadā, un tā atrodas Luksemburgā.

Mērķis

Nodrošināt, lai nodokļu maksātāju naudu izmantotu cik vien iespējams lietderīgi, turklāt Revīzijas palāta ir tiesīga pārbaudīt (auditēt) jebkuru personu vai organizāciju, kas rīkojas ar ES līdzekļiem. Palāta bieži veic pārbaudes uz vietas. To rezultātus apkopo ziņojumos, ko iesniedz Komisijai un ES dalībvalstu valdībām.

Revīzijas palātai pašai nav juridiskas varas. Ja revidenti atklāj krāpšanu vai pārkāpumus, tie informē OLAF — Eiropas Biroju krāpšanas apkarošanai.

Uzdevumi

Viens no Revīzijas palātas vissvarīgākajiem uzdevumiem ir iesniegt Eiropas Parlamentam un Padomei ikgadējo pārskatu par iepriekšējo finanšu gadu (budžeta izpildes apstiprinājuma procedūra). Pirms lēmuma pieņemšanas par to, vai apstiprināt Komisijas īstenoto budžeta pārvaldi, Parlaments rūpīgi pārbauda Revīzijas palātas pārskatu.

Revīzijas palātai arī jāsniedz atzinums par ES tiesību aktiem finanšu jomā un to, kā palīdzēt ES cīnīties pret krāpšanu.

Revidenti bieži veic inspekcijas ES iestādēs, dalībvalstīs un valstīs, kuras saņem palīdzību no ES. Lai gan Revīzijas palātas darbība galvenokārt ir saistīta ar naudu, par kuru ir atbildīga Komisija, praksē 80 % no šiem ieņēmumiem un izdevumiem pārvalda valstu iestādes.

Sastāvs

Lai efektīvi veiktu savu darbu, Revīzijas palātai jābūt neatkarīgai no citām iestādēm, tajā pašā laikā uzturot pastāvīgu saikni ar tām.

Palātā darbojas viens loceklis no katras ES dalībvalsts. Viņu amatā ieceļ Padome uz 6 gadu termiņu, ko var atjaunot. Revīzijas palātas locekļi no sava vidus izvēlas priekšsēdētāju uz trīs gadu termiņu (arī to var pagarināt). 2008. gada janvārī par priekšsēdētāju tika ievēlēts Vitors Manuels da Silva Kaldeira no Portugāles.

Struktūra

Revīzijas palātā ir aptuveni 800 darbinieku: tulkotāji, administratori un revidenti. Revidenti ir sadalīti revīzijas grupās. Grupas sagatavo ziņojumu projektus, kuri ir palātas pieņemto lēmumu pamatā.


Videomateriāli

 Skatīt arī

KONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?