ES Audito Rūmai

Europos Audito Rūmai atlieka ES lėšų auditą. Jų užduotis – gerinti ES finansų valdymą ir pranešti, kaip naudojamos viešosios lėšos. Jie įsteigti 1975 m. ir įsikūrę Liuksemburge.

Paskirtis

Siekdami užtikrinti, kad ES mokesčių mokėtojų pinigai būtų naudojami kuo tikslingiau, Audito Rūmai turi teisę tikrinti bet kurį už ES lėšas atsakingą asmenį arba organizaciją. Audito Rūmų auditoriai dažnai atlieka tikrinimus vietoje. Audito Rūmų išvados įtraukiamos į ataskaitas, kurias jie teikia Komisijai ir ES šalių vyriausybėms.

Audito Rūmai neturi savarankiškos teisinės galios. Nustatę sukčiavimo faktą arba pažeidimą, auditoriai informuoja OLAF – Europos kovos su sukčiavimu tarnybą.

Uždaviniai

Vienas iš svarbiausių Audito Rūmų uždavinių – Europos Parlamentui ir Tarybai teikti metinę ankstesnių finansinių metų ataskaitą (vadinamoji metinio biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra). Parlamentas nuodugniai išnagrinėja Audito Rūmų ataskaitą prieš nuspręsdamas, ar pritarti tam, kaip Komisija tvarkė biudžetą.

Be to, Audito Rūmai turi pateikti nuomonę apie ES finansų teisės aktus ir kaip padėti ES kovoti su sukčiavimu.

Auditoriai dažnai atlieka tikrinimus ES institucijose, valstybėse narėse ir ES pagalbą gaunančiose šalyse. Nors Audito Rūmų darbas daugiausia susijęs su pinigais, už kuriuos atsakinga Komisija, 80 % ES pajamų ir išlaidų tvarko nacionalinės valdžios institucijos.

Sudėtis

Kad tinkamai atliktų pavestas užduotis, Audito Rūmai turi būti visiškai nepriklausomi nuo kitų institucijų, bet palaikyti su jomis nuolatinį ryšį.

Audito Rūmuose yra po vieną narį iš kiekvienos ES valstybės. Narius skiria Taryba šešerių metų kadencijai, kuriai pasibaigus, jie gali būti paskirti dar vienai kadencijai. Iš savo tarpo trejų metų kadencijai nariai išsirenka Audito Rūmų pirmininką, kuris taip pat gali būti perrenkamas kitai kadencijai. Portugalas Vítoras Manuelis da Silva Caldeira buvo išrinktas pirmininku 2008 m. sausį.

Struktūra

Audito Rūmuose yra maždaug 800 darbuotojų, įskaitant auditorius, vertėjus ir administratorius. Auditoriai suskirstyti į audito grupes. Jos rengia ataskaitų projektus, dėl kurių Audito Rūmai priima sprendimus.


Vaizdo siužetai

 Papildoma informacija

KONTAKTAI

Bendra informacija

Kreipkitės nemokamu tel.
00 800 6 7 8 9 10 11 Informacija apie skambučius

Siųskite klausimus e. paštu

Lankymasis ES institucijose ir jų kontaktiniai duomenys, kontaktinė informacija žiniasklaidai

Padėkite mums tobulinti tinklalapį

Ar radote reikiamą informaciją?

TaipNe

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?