Cúirt Iniúchóirí an AE

Iniúchann Cúirt Iniúchóirí na hEorpa airgeadas an AE. Is é a ról ná bainistíocht airgeadais an AE a fheabhsú agus tuairisciú ar úsáid cistí poiblí. Bunaíodh í sa bhliain 1975 agus is i Lucsamburg atá sí lonnaithe.

Cuspóir:

Chun a áirithiú go bhfaigheann íocóirí cánach an AE an t-uasluach ar a gcuid airgid, tá an ceart ag an gCúirt Iniúchóirí aon duine nó eagraíocht a láimhseálann cistí an AE a sheiceáil (‘a iniúchadh’) Is minic a dhéanann an Chúirt seiceálacha ar an láthair. Tuairiscítear a torthaí i dtuarascálacha a chuirtear faoi bhráid an Choimisiúin agus rialtais náisiúnta an AE.

Níl aon chumhacht dlí dá cuid féin ag an gCúirt Iniúchóirí. Má thagann iniúchóirí ar chalaois nó ar mhírialtachtaí cuireann siad é sin in iúl do OLAF – An Oifig Eorpach Frith-Chalaoise.

Cúraimí:

Ar na cúraimí is tábhachtaí atá ag an gCúirt tá tuarascáil bhliantúil ar an mbliain airgeadais roimhe sin (an ‘glanadh bliantúil’) a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle. Scrúdaíonn an Pharlaimint tuarascáil na Cúirte go mion roimh a chinneann sí cibé an bhformheasfar an tslí a láimhseáil an Coimisiún an buiséad.

Ní mór don Chúirt a tuairim a thabhairt chomh maith ar reachtaíocht airgeadais an AE agus ar conas a rachaidh an AE i ngleic le calaois.

Is minic a dhéanann iniúchóirí cigireacht in institiúidí an AE, i mballtíortha agus i dtíortha a fhaigheann cúnamh ón AE. Cé go mbaineann formhór obair na Cúirte le hairgead atá faoi chúram an Choimisiúin, is iad údaráis náisiúnta iarbhír a bhainistíonn 80% den ioncam agus den chaiteachas.

Comhdhéanamh:

Chun a cuid dualgas a chomhlíonadh go cuí, ní mór don Chúirt Iniúchóirí a bheith neamhspleách i gcónaí ar institiúidí eile ach a bheith i dteagmháil leo an t-am ar fad.

Tá comhalta amháin ag an gCúirt ó gach tír de chuid an AE, a cheapann an Chomhairle go ceann tréimhse sé bliana (in-athnuaite). Toghann na comhaltaí duine dá líon mar Uachtarán go ceann tréimhse trí bliana (in-athnuaite chomh maith). Toghadh Vítor Manuel da Silva Caldeira, ón bPortaingéil, ina Uachtarán i mí Eanáir 2008.

Eagraíocht:

Tá foireann de thart ar 800 duine ag an gCúirt Iniúchóirí, lena n-áirítear aistritheoirí agus riarthóirí chomh maith le hiniúchóirí. Roinntear na hiniúchóirí ina ‘ngrúpaí iniúchóireachta’. Réitíonn siad dréacht-tuarascálacha a bhíonn mar bhonn eolais le cinntí na Cúirte.


Físeáin

 Féach freisin