EU:n tilintarkastustuomioistuin

Euroopan tilintarkastustuomioistuin huolehtii EU:n tilintarkastuksista. Sen tehtävänä on parantaa EU:n taloushallintoa ja laatia kertomuksia julkisten varojen käytöstä. Tilintarkastustuomioistuin perustettiin vuonna 1975, ja sen toimipaikka on Luxemburgissa.

Rooli

Tilintarkastustuomioistuimen tehtävänä on huolehtia, että EU:n veronmaksajat saavat mahdollisimman paljon vastinetta rahoilleen. Tämän vuoksi sillä on oikeus tarkastaa minkä hyvänsä EU-varoja käsittelevän tahon tilinpito. Tilintarkastustuomioistuin tekee säännöllisesti tarkastuksia paikan päällä. Havainnot kirjataan komissiolle ja jäsenvaltioiden hallituksille luovutettaviin raportteihin.

Tilintarkastustuomioistuimella ei ole omaa tuomiovaltaa. Jos tilintarkastajat havaitsevat petoksia tai sääntöjenvastaisuuksia, ne ilmoittavat asiasta Euroopan petostentorjuntavirastolle (OLAF).

Tehtävät

Tilintarkastustuomioistuimen tärkeimpiä tehtäviä on antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle edellistä varainhoitovuotta koskeva vuosikertomus vuotuisen vastuuvapausmenettelyn yhteydessä. Parlamentti tarkistaa tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen huolellisesti ennen kuin se päättää, hyväksyykö se tavan, jolla komissio on toteuttanut talousarvion.

Tilintarkastustuomioistuin antaa myös lausuntoja EU:n taloutta koskevasta lainsäädännöstä sekä EU:n petoksentorjuntamenetelmistä.

Tilintarkastajat tekevät usein tarkastuskäyntejä muihin EU:n toimielimiin, jäsenvaltioihin ja EU:n tukea saaviin maihin. Vaikka tilintarkastustuomioistuimen työ koskee enimmäkseen varoja, joista komissio on vastuussa, kansalliset viranomaiset hallinnoivat käytännössä 80:tä prosenttia tuloista ja menoista.

Jäsenyys

Jotta tilintarkastustuomioistuin voisi tehdä työnsä tehokkaasti, sen on oltava täysin riippumaton muista toimielimistä mutta pidettävä samalla jatkuvasti yhteyttä niihin.

Tilintarkastustuomioistuimeen kuuluu kustakin EU-maasta yksi jäsen, jonka neuvosto on nimittänyt kuusivuotiselle toimikaudelle. Toimikausi voidaan myös uusia. Jäsenet valitsevat keskuudestaan presidentin, jonka toimikausi on kolme vuotta. Tämäkin toimikausi voidaan uusia. Portugalilainen Vítor Manuel da Silva Caldeira valittiin presidentiksi tammikuussa 2008.

Organisaatio

Tilintarkastustuomioistuimessa on noin 800 työntekijää, joihin kuuluu tilintarkastajien lisäksi kääntäjiä ja hallintovirkamiehiä. Tilintarkastajat on jaettu tilintarkastusryhmiin. He laativat kertomusten luonnokset, joista tilintarkastustuomioistuin päättää.


Videot

  • Mitä Euroopan tilintarkastustuomioistuin tekee?


 Ks. myös