Účetní dvůr Evropské unie

Evropský účetní dvůr provádí kontrolu účetnictví EU. Jeho úkolem je zvyšovat kvalitu finančního řízení EU a podávat zprávy o nakládání s veřejnými finančními prostředky. Byl zřízen v roce 1975 a jeho sídlo je v Lucemburku.

Účel:

Hlavním záměrem je, aby byly peníze daňových poplatníků v EU využívány co nejlépe. Účetní dvůr má proto právo provádět kontrolu („audit“) všech jednotlivců nebo organizací, kteří nakládají s peněžními prostředky EU. Dvůr často provádí kontroly přímo na místě. O svých šetřeních vydává podrobné zprávy, které předkládá Komisi a vládám členských států EU.

Účetní dvůr není oprávněn podnikat sám žádné právní kroky. Pokud jeho auditoři zjistí podvod nebo nesrovnalosti, předají tyto informace Evropskému úřadu pro boj proti podvodům - OLAF.

Úkoly:

Jedním z nejdůležitějších úkolů Účetního dvora je předložit každoročně Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplynulém finančním roce (tzv. výroční absolutorium). Parlament zprávu Účetního dvora důkladně přezkoumá a poté rozhodne, zda schválí či neschválí, jak Komise s rozpočtem nakládala.

Účetní dvůr se také vyjadřuje k finančním předpisům EU a k tomu, jak EU proti podvodům a zpronevěrám postupuje.

Auditoři často provádějí kontroly v orgánech EU, členských státech a ve státech, které čerpají podporu z EU. I když se činnost Účetního dvora týká především peněz, za něž odpovídá Komise, ve skutečnosti je 80 % těchto příjmů a výdajů spravováno orgány jednotlivých členských států.

Složení:

Má-li Účetní dvůr řádně plnit své úkoly, musí být zcela nezávislý na jiných orgánech. Zároveň však s nimi musí být v neustálém kontaktu.

Účetní dvůr se skládá z jednoho člena z každé země EU, jehož jmenuje Rada na funkční období šesti let s možností opětovného jmenování. Členové volí ze svých řad předsedu na funkční období tří let (s možností opětovného zvolení). V lednu 2008 byl předsedou Účetního dvora zvolen Vítor Manuel da Silva Caldeira z Portugalska.

Organizace:

Účetní dvůr má přibližně 800 zaměstnanců včetně překladatelů, administrativních pracovníků a auditorů. Auditoři jsou rozdělení do tzv. auditorských skupin, které připravují návrhy zpráv, o nichž Účetní dvůr rozhoduje.


Video

 Viz také

KONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?