Výbor regiónov

Výbor regiónov je poradný orgán zastupujúci miestne a regionálne orgány EÚ.

Úloha

Úlohou Výboru regiónov (VR) je tlmočiť názory miestnych a regionálnych orgánov na právne predpisy EÚ. Robí to vydávaním správ, či „stanovísk“ k návrhom Komisie.

Komisia, Rada a Parlament sa musia poradiť s Výborom regiónov pred prijatím rozhodnutí o otázkach týkajúcich sa miestnej a regionálnej správy (napríklad o politike zamestnanosti, životného prostredia, vzdelávania alebo verejného zdravia).

Členovia

Výbor regiónov má v súčasnosti 353 členov (a rovnaký počet náhradníkov) zo všetkých 28 členských štátov EÚ.

Členovia výboru a náhradníci sú menovaní Radou na obdobie piatich rokov na základe návrhov členských štátov EÚ. Každá krajina si volí svojich zástupcov nezávisle, ale všetky menované osoby odzrkadľujú politické, zemepisné a regionálne/miestne zloženie danej krajiny.

Členovia Výboru sú buď volenými zástupcami miestnych alebo regionálnych orgánov samosprávy svojich regiónov alebo významnými predstaviteľmi tejto samosprávy.

Zloženie

Výbor sa stretáva v rámci piatich plenárnych zasadnutí ročne, na ktorých sa určuje všeobecná politika a prijímajú stanoviská.

Existuje šesť „komisií“, ktoré sa zameriavajú na rôzne oblasti politiky a pripravujú stanoviská na diskusiu na plenárnych zasadnutiach:

  • Územná súdržnosť
  • Hospodárska a sociálna politika
  • Vzdelávanie, mládež, kultúra a výskum
  • Životné prostredie, klimatické zmeny a energetika
  • Občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitosti
  • Prírodné zdroje

Výbor regiónov takisto prijíma rezolúcie o aktuálnych politických záležitostiach.

V rámci Výboru sú zastúpené štyri politické skupiny predstavujúce hlavné európske politické smery:

  • Európska ľudová strana (EĽS)
  • Strana európskych socialistov (SES)
  • Aliancia liberálov a demokratov pre Európu (ALDE)
  • Únia pre Európu národov – Európska aliancia (UEN-EA)

Väčšie právomoci po prijatí Lisabonskej zmluvy

Lisabonská zmluva ukladá Európskej komisii povinnosť zapojiť miestne a regionálne orgány EÚ a ich združenia už vo fáze pred podaním legislatívneho návrhu. Výbor regiónov vďaka svojmu postaveniu ako zástupca miestnych a regionálnych orgánov sa intenzívne zapája do tohto procesu.

Po predložení legislatívneho návrhu musí Komisia opäť konzultovať Výbor regiónov, ak sa jej návrh týka jednej z mnohých politických oblastí, ktoré majú priamy vplyv na miestne a regionálne orgány.


Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?