Komitet Regionów

Komitet Regionów jest organem doradczym reprezentującym samorządy lokalne i regionalne w Unii Europejskiej.

Rola

Zadaniem Komitetu Regionów (KR) jest wypowiadanie się na temat aktów prawnych UE z perspektywy lokalnej i regionalnej. Komitet sporządza w tym celu sprawozdania („opinie”) dotyczące wniosków legislacyjnych Komisji.

Komisja, Rada i Parlament są zobowiązane do zasięgania opinii Komitetu Regionów przed przyjęciem decyzji UE w sprawach dotyczących samorządów lokalnych i regionalnych (na przykład w kwestii polityki zatrudnienia, środowiska, edukacji czy zdrowia publicznego).

Członkowie

Komitet Regionów liczy obecnie 353 członków (z których każdy ma zastępcę) ze wszystkich 28 państw UE.

Członkowie Komitetu i ich zastępcy są mianowani na pięcioletnią kadencję przez Radę działającą na wniosek państw UE. Każdy kraj wybiera swoich członków zgodnie z własną procedurą, jednak skład każdej z delegacji odzwierciedla polityczną, geograficzną i regionalną bądź lokalną sytuację danego kraju.

Członkowie Komitetu są pochodzącymi z wyboru przedstawicielami władz regionalnych lub lokalnych albo pełnią kluczowe funkcje w takich władzach w swoich regionach.

Struktura

Komitet Regionów odbywa w ciągu roku pięć sesji plenarnych, podczas których określa ogólne kierunki polityki i przyjmuje opinie.

W Komitecie działa sześć komisji, które zajmują się zagadnieniami z różnych obszarów polityki i przygotowują opinie poddawane pod dyskusję podczas sesji plenarnych. Komisje te odpowiadają kolejno za:

  • spójność terytorialną
  • politykę gospodarczą i społeczną,
  • edukację, badania naukowe oraz kwestie dotyczące młodzieży
  • środowisko, zmiany klimatu i energię
  • obywatelstwo, sprawowanie rządów oraz sprawy instytucjonalne i zewnętrzne
  • zasoby naturalne.

Komitet przyjmuje również rezolucje w sprawach politycznych najwyższej wagi.

W Komitecie Regionów znajdują się przedstawiciele czterech grup politycznych odpowiadających głównym europejskim typom ugrupowań politycznych. Te grupy to:

  • Europejska Partia Ludowa (EPL)
  • Partia Europejskich Socjalistów (PSE)
  • Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (ALDE)
  • Unia na rzecz Europy Narodów – Przymierze Europejskie (UEN-EA).

Wzmocnienie roli w wyniku ratyfikacji traktatu lizbońskiego

Na mocy traktatu lizbońskiego Komisja Europejska ma obecnie obowiązek zasięgania opinii samorządów regionalnych i lokalnych oraz ich stowarzyszeń w całej UE już na etapie poprzedzającym proces legislacyjny. Komitet Regionów, jako organ reprezentujący samorządy lokalne i regionalne, jest głęboko zaangażowany w tę procedurę.

Komisja jest zobowiązana do ponownego zasięgnięcia opinii Komitetu Regionów po przedstawieniu wniosku legislacyjnego, jeżeli wniosek ten dotyczy jednego z wielu obszarów polityki mających bezpośredni wpływ na samorządy lokalne i regionalne.


KONTAKT

Pytania o charakterze ogólnym

Proszę zadzwonić pod numer telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Więcej o usłudze

Wyślij pytanie e-mailem

Dane kontaktowe i informacje o wizytach w instytucjach, kontakty z prasą

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?