Reģionu komiteja

Reģionu komiteja ir padomdevēja struktūra, kas pārstāv vietējās un reģionālās varasiestādes Eiropas Savienībā.

Uzdevums

Reģionu komitejas uzdevums ir dot iespēju vietējā un reģionālā līmeņa iestādēm piedalīties ES tiesību aktu izstrādē, paužot savu viedokli. Tas notiek, sagatavojot atzinumus par Komisijas priekšlikumiem.

Komisijai, Padomei un Parlamentam jāapspriežas ar Reģionu komiteju pirms lēmumu pieņemšanas jautājumos, kas skar vietējo un reģionālo pārvaldes iestāžu darbu (piemēram, par nodarbinātības politiku, vidi, izglītību vai sabiedrības veselību).

Locekļi

Reģionu komitejā pašlaik ir 353 locekļi (un tikpat daudz aizstājēju) no visām 28 ES dalībvalstīm.

Locekļus un viņu aizstājējus uz 5 gadu termiņu ieceļ Padome, pamatojoties uz ES dalībvalstu izvirzītajām kandidatūrām. Katra valsts izraugās locekļus atbilstoši savai kārtībai, taču delegācijā ir sabalansēts attiecīgās valsts politisko, ģeogrāfisko un reģionālo/vietējo spēku samērs.

Komitejas locekļi ir vēlēti vietējo vai reģionālo pašvaldību deputāti vai ietekmīgi to darbinieki.

Struktūra

Reģionu komitejā notiek piecas plenārsēdes gadā, kurās nosaka vispārīgo politiku un pieņem atzinumus.

Sešās komisijās izvērtē dažādas politikas jomas un sagatavo plenārsēžu debatēs apspriežamos atzinumus. Komisiju atbildības jomas ir šādas:

  • teritoriālā kohēzija,
  • ekonomikas un sociālā politika,
  • izglītība, jaunatne un pētniecība,
  • vide, klimata pārmaiņas un enerģētika,
  • pilsoniskums, pārvaldība, institucionālās lietas un ārlietas,
  • dabas resursi.

Reģionu komiteja arī pieņem rezolūcijas par aktuāliem politiskiem jautājumiem.

Tajā ir četras politiskās grupas, kas pārstāv Eiropas galvenās politiskās frakcijas:

  • Eiropas Tautas partija,
  • Eiropas Sociālistu partija,
  • Liberāļu un demokrātu apvienība Eiropai,
  • Nāciju Eiropas un Eiropas alianses savienība.

Kopš Lisabonas līguma uzdevumi kļuvuši svarīgāki

Lisabonas līgums paredz, ka Eiropas Komisijai tagad jau pirmslikumdošanas posmā jāapspriežas ar vietējām un reģionālajām iestādēm un to apvienībām visā ES. Reģionu komiteja, kas pauž vietējo un reģionālo iestāžu uzskatus, ir cieši iesaistīta šajā procedūrā.

Kolīdz Komisija ir izstrādājusi likumdošanas priekšlikumu, tai vēlreiz jāapspriežas ar Reģionu komiteju, ja priekšlikums attiecas uz vienu no tām politikas jomām, kuras tieši skar vietējā un reģionālā līmeņa iestāžu darbu.


KONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?