Regioonide Komitee

Regioonide Komitee on nõuandev organ, mis esindab kohalikke ning piirkondlikke omavalitsusi Euroopa Liidus.

Ülesanne

Regioonide Komitee ülesanne on esitada kohalikke ja piirkondlikke seisukohti ELi õigusaktide kohta. Seisukohtade väljendamiseks esitab komitee Euroopa Komisjoni ettepanekute kohta aruandeid (arvamusi).

Komisjon, nõukogu ja Euroopa Parlament peavad Regioonide Komiteega konsulteerima enne selliste ELi otsuste vastuvõtmist, mis käsitlevad piirkondlikke ja kohalikke omavalitsusi puudutavaid küsimusi (näiteks seoses tööhõivepoliitika, keskkonna, hariduse või rahvatervisega).

Liikmed

Regioonide Komiteesse kuulub praegu 353 liiget (ning sama palju asendusliikmeid) ELi 28 liikmesriigist.

Euroopa Liidu Nõukogu nimetab liikmed ja asendusliikmed ametisse viieks aastaks, võttes aluseks ELi liikmesriikide asjaomased ettepanekud. Iga riik valib küll oma liikmed isemoodi, kuid delegatsioonid peegeldavad vastava riigi poliitilist, geograafilist ning piirkondlikku/kohalikku tasakaalu.

Komitee liikmed on oma kodupiirkonna kohalike või piirkondlike omavalitsuste valitud liikmed või olulised ametnikud.

Struktuur

Igal aastal peab Regioonide Komitee viis täiskogu istungjärku, mille käigus määratakse kindlaks üldine poliitika ja võetakse vastu arvamused.

Komiteel on kuus komisjoni, mis tegelevad erinevate poliitikavaldkondadega ja valmistavad ette arvamusi täiskogu istungjärgul arutamiseks.

  • Territoriaalse ühtekuuluvuse poliitika komisjon
  • Majandus- ja sotsiaalpoliitika komisjon
  • Haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja teaduskomisjon
  • Keskkonna, kliimamuutuste ja energeetika komisjon
  • Kodakondsuse ning valitsemis-, institutsiooniliste ja välisasjade komisjon
  • Loodusvarade komisjon

Komitee võtab samuti vastu resolutsioone konkreetsetes poliitilistes küsimustes.

Regioonide Komitees on esindatud neli poliitilist rühmitust, peegeldades Euroopa peamiseid poliitilisi suundumusi.

  • Euroopa Rahvapartei
  • Euroopa Sotsiaaldemokraadid
  • Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liit
  • Euroopa Allianss

Olulisem roll pärast Lissaboni lepingu jõustumist

Lissaboni lepingu kohaselt peab Euroopa Komisjon nüüd konsulteerima kohalike ning piirkondlike omavalitsustega ning nende ühendustega üle kogu ELi juba õigusloome-eelses etapis. Regioonide Komiteel kui kohalike ja piirkondlike omavalitsuste esindajal on kõnealuses menetluses oluline roll.

Kui Euroopa Komisjon on seadusandliku ettepaneku esitanud, peab ta Regioonide Komiteega uuesti konsulteerima, kui asjaomane ettepanek käsitleb ühte või mitut kohalikke ning piirkondlikke omavalitsusi otseselt mõjutavat poliitikavaldkonda.


Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

JahEi

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?